Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

II posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w MG

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Posiedzenie Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w MG

Powołanie Grup Roboczych to najważniejszy punkt spotkania Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, które odbyło się 27 listopada 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zespołu, podsekretarz stanu w MG Grażyna Henclewska - porządek obrad.

Wiceminister Henclewska przypomniała, że powołany przez Ministra Gospodarki Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw ma tworzyć przestrzeń do dialogu między biznesem a społeczeństwem. Jego zadaniem będzie tworzenie przyjaznych warunków do dobrowolnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR).

Podsekretarz stanu omówiła rolę grup roboczych, mających prowadzić prace pomiędzy posiedzeniami Zespołu. - Ich celem będzie dokonywanie analiz, przygotowywanie ekspertyz oraz wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej kraju – podkreśliła.

Podczas spotkania powołano grupy robocze do spraw: wdrażania zasad CSR, zrównoważonej konsumpcji i produkcji, monitorowania trendów CSR oraz edukacji i upowszechniania CSR.

W trakcie spotkania omówiono również zadania Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w zakresie promowania rozwiązań CSR wśród polskich przedsiębiorstw. W skład Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, samorządu gospodarczego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji społecznych i placówek naukowych.

Minister Gospodarki jako promotor społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw prowadzi szereg różnorodnych działań w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility, CSR). Zarządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13, został powołany Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Jednym z głównych zadań Zespołu jest tworzenie przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy administracją publiczną, biznesem, organizacjami społecznymi i placówkami naukowymi w zakresie społecznej odpowiedzialności. Zadania te będą realizować grupy robocze Zespołu, które wypracowywać będą rekomendacje i propozycje m.in. dotyczące wdrażania zasad CSR do polityki gospodarczej oraz edukacji i upowszechniania w zakresie CSR.

Zespołowi przewodniczy Pani Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, samorządu gospodarczego, związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przedstawiciele organizacji społecznych i placówek naukowych (lista członków Zespołu).

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki, kontakt:

Jacqueline Kacprzak
Sekretarz Zespołu
tel. 22 693 54 75
e-mail: jacqueline.kacprzak@mg.gov.pl

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.