Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 21 lutego 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konkurs na Pilotaż

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Standardy w Pomocy - LOGO

Wstępna informacja o planowanym konkursie na pilotażowe wdrażanie standardów usług w obszarze bezdomności oraz Modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” (GSWB).
Szanowni Państwo
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wespół z partnerami zadania 4 projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności” – Pomorskim Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszeniem MONAR, Caritas Diecezji Kieleckiej, Siecią BARKA oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi pragnie poinformować i zainteresować zbliżającym się konkursem na pilotażowe wdrażanie standardów usług w obszarze bezdomności oraz Modelu „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności” (GSWB).
Na Model GSWB złożą się standardy usług skierowane do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w następujących obszarach:

 • Streetworkingu
 • Pracy socjalnej
 • Mieszkalnictwa i pomocy doraźnej
 • Partnerstw lokalnych
 • Zdrowia
 • Zatrudnienia i edukacji

W chwili obecnej partnerstwo projektowe pracuje nad standardami usług w niniejszych obszarach, a także nad całym modelem. Model GSWB oraz standardy usług w sferze rozwiązywania problemu bezdomności dostępne będą w kwietniu 2011 roku.
Konkurs, ogłoszony najprawdopodobniej w lutym 2011 roku, skierowany będzie do partnerstw lokalnych złożonych z przynajmniej dwóch obligatoryjnych podmiotów – Ośrodka Pomocy Społecznej w danej gminie oraz organizacji pozarządowej działającej na polu wykluczenia społecznego w tym zapobiegania i rozwiązywania problemu bezdomności. Promowane oczywiście będą szerokie, kilkupodmiotowe, międzysektorowe i międzywydziałowe partnerstwa kompleksowo podejmujące zagadnienie zwalczania problemu bezdomności na danym terenie.
W pierwszej fazie Konkursu (kwiecień 2011) wybrane zostaną 32 partnerstwa lokalne z 16 województw w całej Polsce – 14 dużych gmin (powyżej 100 tyś. mieszkańców), 10 średnich (powyżej 20 tyś mieszkańców) i 8 małych gmin (poniżej 20 tyś mieszkańców).
W ramach przygotowywania partnerstw lokalnych do wdrażania standardów usług, gminy te zostaną objęte 6 miesięcznym wsparciem poszczególnych Partnerów. Każdy Partner, poprzez pracę opiekunów merytorycznych partnerstwa lokalnego, obejmie wsparciem 6 partnerstw lokalnych, według klucza regionalnego:

 • BARKA – województwo zachodnio-pomorskie, lubuskie, wielkopolskie; (6 partnerstw)
 • TPBA ZG – województwo dolnośląskie, opolskie, śląskie; (6 partnerstw)
 • CARITAS – województwo świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie; (6 partnerstw)
 • MONAR – województwo lubelskie, łódzkie, podlaskie; (6 partnerstw)
 • STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI – województwo mazowieckie; (2 partnerstwa)
 • PFWB – województwo pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie; (6 partnerstw).

Wstępnie wybrane partnerstwa lokalne zostaną objęte wsparciem merytorycznym w zakresie:

 • prowadzenia i zarządzania Partnerstwem
 • przygotowania i realizacji diagnoz lokalnych
 • poznania Modelu GSWB oraz standardów usług składających się na niniejszy model
 • tworzenia projektów na rozwiązania w ramach Modelu GSWB, które gminy będą planowały wdrażać w ramach pilotażu. Merytoryczna zasadność zawartych w ramach projektu rozwiązań, stanie się głównym kryterium ostatecznego wyboru gmin do wdrażania. Partnerstwa będą zobowiązane do przedłożenia projektów wdrażania elementów GSWB do akceptacji w październiku 2011.

W drugiej fazie konkursu spośród 32 partnerstw lokalnych, ostatecznie do wdrażania pilotażu zostanie wybranych 16 partnerstw (reszta partnerstw stanowić będzie listę rezerwową). Docelowo w listopadzie 2011 pilotażem objętych zostanie 16 województw (w każdym województwie jedno partnerstwo), pilotaż wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności zrealizowany zostanie na terenie 7 dużych gmin, 5 średnich oraz 4 małych.
16 partnerstw w całej Polsce ze wszystkich województw, przez 18 miesięcy od listopada 2011 do kwietnia 2013 roku testować i pilotażowo wdrażać będzie standardy usług w zakresie bezdomności i Model GSWB. Wszystkie partnerstwa lokalne wspierane będą przez realizatorów projektu.
Wszystkie 16 partnerstw lokalnych otrzyma dofinansowanie realizacji własnych projektów, których celem będzie pilotażowe wdrażanie standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowanie Modelu GSWB. Łącznie na realizację zadań związanych z pilotażem w partnerstwach lokalnych przeznaczono niemal 15 milionów złotych.
Realizatorzy projektu zakładają, że celem realizacji pilotażu poprzez przetestowanie i zweryfikowanie opracowanych standardów oraz modelu, jest wypracowanie ostatecznego ich kształtu oraz przygotowanie odpowiednich rozwiązań systemowych, programowych i legislacyjnych umożliwiających ich wdrożenie w całej Polsce.
Wytyczne konkursowe, wraz z pełną listą kryteriów konkursowych, głoszone zostaną na stronie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl) oraz partnerów projektowych najprawdopodobniej w styczniu 2011r.
Już teraz zapraszamy do zainteresowania się projektem, a także materiałami wypracowanymi przez partnerów projektowych. Prosimy także o wstępne rozważenie udziału w Konkursie i pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności i Modelu GSWB.
Więcej informacji o projekcie i o jego założeniach znajdą Państwo ne stronie– www.gswb.org.pl