Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Konstytucja REVES

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
REVES

REVES jest jedyną Europejska siecią, która łączy samorządy lokalne i aktorów Gospodarki Społecznej, po to aby tworzyc stabilne partnerstwa, wspólną politykę, dla zrównoważonego rozwoju regionalnego i po to, aby walczyć o włączenie społeczne.

 

REVES powstało we wrześniu 1997 w wyniku konstytutywnego aktu Genui, jako miedzynarodowa organizacja pozarządowa. Sieć podjęła swoja działalność przy wsparciu ze strony grupy miast, takich jak Östersund (Szwecja), Reggio Calabria (Wlochy), Bruksela (Belgia) i Roubaix (Francja) oraz Europejskiej Konfederacji spółdzielni pracowniczych , spółdzielni socjalnych, przedsiebiorstw partycypacyjnych (CECOP). 

Z roku na rok, ze stale rosnaca liczba członków, sieć rozwinęła  swoje podstawowe zasady , które zostały wznowione w jej Statucie – partnerstwo, uczestnictwo, spójność społeczna, oraz godne zatrudnienie – dla stworzenia nowego pluralistycznego lokalnego dobrobytu i społecznie odpowiedzialnych rejonow. 

Poprzez swoja działalność, połączoną z Unią Europejską, oraz głęboko zaangażowaną w dynamikę rozwoju lokalnego, REVES chce wywierać wpływ na decyzje podejmowane na poziomie Europejskim, i dąży do tego aby wymieniać się dobrą praktyką w kwestii polityki rozwoju regionalnego. 

Sieć ulega ciągłemu rozwojowi, swoj rozwój zawdzięczając Europie Wschodniej oraz Środziemnej poprzez tworzenie panstwowych sieci opartych na silnym zaangazowaniu ze strony członków REVES – władz lokalnych i regionalnych oraz organizacji gospodarki  społecznej i przedsiebiorstw.  

Kto może zostać członkiem sieci REVES? Wszystkie władze lokalne i regionalne, oraz aktorzy gospodarki społecznej, którzy przestrzegają wymogów zapisanych w tym dokumencie, i ktore akceptują każdą  cześć tej formy członkostwa.

 

 

STATUS REVES

Podstawa tożsamości REVES, jest partnerstwo pomiedzy wladzami lokalnymi, oraz  gospodarką społeczną. 

Ta europejska sieć  łączy władze lokalne i regionalne, oraz aktorów  gospodarki społecznej, którzy zdecydowali się pracować razem dla dobra zrównoważonego i jakościowego rozwoju ich obszarów, osiągnięcia sprawiedliwości społecznej, demokratycznego uczestnictwa bywateli, tworzenia miejsc pracy i walki przeciwko wykluczeniu społecznemu. 

 

GOSPODARKA SPOŁECZNA

Gospodarka społeczna reprezentuje 6.4 milionów miejsc pracy w Unii Europejskiej (4.4% całkowitego zatrudnienia), podzielonego nastepujaco: 59% w sektorze asocjacyjnym/wolontaryjnym, 34% w sektorze spółdzielczym, i 7% w sektorze wspólnotowym. Według badan Uniwersytetu Johna Hopkinsa dotyczacego sektora organizacji pozarzadowych, 84% tych prac zalicza sie do czterech sektorow aktywnosci: usługi socjalne, opieki zdrowotnej, edukacji i badan, oraz kultury i rozrywki. 

Gospodarka społeczna jest zorganizowana w formie federacji i sieci we wszystkich sektorach gospodarczych i społecznych. Jest ona silnie zakorzeniona na poziomie lokalnym, przede wszystkim poprzez dużą liczbę lokalnych agencji rozwoju. Poza tym, znaczna cześć projektów  gospodarki społecznej skupia się na tworzeniu nowych miejsc pracy i włączeniu ekonomicznym osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Gospodarka społeczna promuje gospodarowanie, które poprzez swoją działalność, przyczynia się do wzmocnienia struktury społecznej; jest ona gospodarką ‘obywatela’ w tym aspekcie, że opiera się ona na checi osiagniecia sprawiedliwości społecznej poprzez działalność przedsiębiorców, oraz sieci developerów, którzy nie stawiają zwrotu swoich inwestycji jako jedyny cel. 

Wzrost zatrudnienia jest dużo bardziej gwałtowny w   gospodarce społecznej niż w jakimkolwiek innym sektorze gospodarki, w szczególności w strefie nowych zrodel zatrudnienia wskazanej przez Komisje Europejska. 

Instytucje gospodarki społecznej określają siebie jako organizacje I przedsiebiorstwa niezależne od państwa, produkujące dobra rynkowe i nierynkowe oraz uslugi z ukierunkowaniem społecznym. Są  organizacjami i przedsiebiorstwami, które stosują demokratyczne uczestnictwo swoich użytkowników, oraz pracowników i których głównym celem jest ogólny zysk oraz solidarność i które nie dzielą dochodów pomiędzy swoich akcjonariuszy. 

 

WŁADZE  LOKALNE  I  REGIONALNE

Władze lokalne i regionalne sa niezbednymi aktorami w walce przeciwko ubóstwu i wyłączeniu społecznemu, oraz w kreowaniu miejsc pracy, ze wzgledu na ich umiejętność w zapewnieniu aktywnego udziału różnorodnych uczestników gospodarczych i socjalnych na obszarze ich działania. Jako lokalni przedstawiciele władzy, stykają się oni na co dzień z potrzebami obywateli, którzy ich wybrali. Dlatego maja oni możliwość przyczynić się w znacznym stopniu do stworzenia społecznej spójności, oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez wspieranie aktorów gospodarki społecznej, w kreowaniu nowych usług, w ramach nowego i zróżnicowanego dobrobytu komunalnego. Te usugi zaspokajają  potrzeby, które nie są objęte, ani przez sektor prywatny, ani przez panstwo.

 

ZAŁOŻENIA  I  CELE

Komisja Europejska w ramach swojej nowej Europejskiej polityki zatrudnienia, po raz perwszy uznała znaczenie gospodarki społecznej, jako twórcy miejsc pracy, poprzez promowanie nowych i włączających technik zarządzania (na przykład w spółdzielniach socjalnych), nowych rodzajów demokratycznych relacji pomiedzy instytucjami publicznymi oraz społeczenstwa obywatelskiego (na przyklad partnerstwa rozwoju lokalnego), nowe formy uczestnictwa członków i użytkowników tworzeniu przedsiębiorstw i dobrobytu. Wartym jest odnotowania, że gospodarka społeczna w szczególności adresuje potrzeby osob społecznie wykluczonych, poprzez tworzenie partnerstw ze wszystkimi aktorami gospodarczymi i społecznymi, w szczególności ze światem akademickim, w celu  przeciwdziałaniu społecznemu wykluczeniu ze wzgledu na posiadanie dóbr. 

 

W  KONSEKWENCJI

 • Ze względu na zdolność regionów i miast w zapewnieniu, w ramach ich regionów, aktywnego uczestnictwa rożnego rodzaju aktorów gospodarczych i społecznych, oraz obywateli, w walce z ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym, jak również ich zdolność do większego udziału w tworzeniu miejsc pracy i zrównoważonego rozwoju ;
 • Ze względu na wysoki poziom umiejętności, know-how, oraz doświadczenie gospodarki społecznej w rozwoju organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw ogólnego interesu, w pracy z i dla osób nieuprzywilejowanych; we wzmacnianiu wśród obywateli i społeczności, umiejętności samoorganizacji poprzez należące do i kontrolowane przez ich członków, w stymulowaniu nowej kultury społecznej przedsiębiorczości;
 • Ze względu na powszechne życzenie dla rozwoju spolecznej sprawiedliwości, prawa do pracy oraz demokratycznego uczestnictwa obywateli, w wysokiej jakości ekonomicznym i społecznym rozwoju ich regionu;
 • Ze wzgledu na wyzwanie pelnego zatrudnienia na poziomie europejskim, a w szczególności przewodnika dla Państw Członkowskich w kwestii polityki zatrudnienia, który został przyjęty na nadzwyczajnym posiedzeniu Luksemburskiej Rady Europejskiej o Zatrudnieniu, który sugeruje wzięcie w większym stopniu pod uwage ‘mozliwosci oferowanych poprzez kreowanie miejsc pracy na lokalnym szczeblu, w ramach Gospodarki Społecznej i w ramach nowych dzialan powiazanych z potrzebami, ktore nie są jeszcze w pelni pokryte przez rynek’, jak i zachęcanie do partnerskiego podejścia.
  •  

 

PRZEDSTAWICIELE MIAST I REGIONOW ORAZ ORGANZACJI GOSPODARKI SPOŁECZNEJ, CZŁONKOWIE REVES, ZOBOWIAZUJĄ SIE DO:

 • Ustanowienia stabilnego partnerstwa, długoterminowej współpracy i wspólnej koordynacji oraz polityki planowania lokalnego rozwoju, pomiędzy władzami lokalnymi, a gospodarką społeczną ;
 • Tworzenia i rozwoju nowej kultury i przedsiębiorczości społecznej, oraz do kwestionowania dominujacych modeli ekonomicznych, oraz do sugerowania alternatywnego podejcia socjo-ekonomicznego;
 • Rozwijania TSR jako procesu socjalnej i globalnej odpowiedzialności opartej o zrównoważony rozwój, oraz popularnej partycypacyjnej demokracji ; 
 • Do przestrzegania rownouprawnienia obu plci, promowania różnorodności poprzez politykę włączenia, walkę przeciwko każdej formie dyskryminacji, rasizmowi, oraz niebezpiecznym warunkom ;
 • Rozwoju innowacyjnych modeli w celu wzmacniania partnerstwa, oraz dobrego zarządu pomiędzy władzami lokalnymi i gospodarką społeczna;
 • Identyfikowania wspólnych założeń i wartości dla partnerstwa, oraz synergii z innymi sieciami;
 • Pracować aktywnie z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, EESC, Komitetem Regionalnym, oraz Panstwami członkowskimi, w celu promowania wartości i działań  REVES, w celu tworzenia przychylnych podstaw prawnych i fiskalnych dla rozwoju gospodarki społecznej w Europie;
 • Poszukiwania zrównoważonego rozwoju i rozpowszechnianiu wartości gospodarki społecznej w Europie i wśród jej sąsiadów, ukierunkowane na wszystkie obszary i wszystkie grupy ;
 • Promowania wymiany modelu dobrych doświadczeń pomiędzy członkami, oraz zobowiązanie  dążenia do doskonałości ;
 • Aktywnego uczestnictwa  i  wnoszenia wkładu do życia i  działań Sieci.

Członkowie REVES zobowiązują się do podpisania paktu opartego na ich wspolnych wartościach wspomnianych w Statucie oraz do upowszechnienia tego faktu. 

 

REVES konstytucja (PL)

 

REVES statut (FR)

 

.

ZałącznikWielkość
REVES statut PL (plik PDF)587.3 KB
REVES statute FR (plik PDF)224.74 KB