Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Dokumenty

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) i stanowi tym samym dokument o charakterze operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej strategii rozwoju kraju – „Strategii Rozwoju Kraju 2020” oraz Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz innych strategii rozwoju. Określenie charakteru tego dokumentu i umiejscowienie go w strukturze programowania strategicznego Polski miało skomplikowany charakter, z uwagi na zmieniające się uwarunkowania prawne dotyczące programowania strategicznego, jak również działania polityczne rządu w tym zakresie. 27 czerwca 2008 roku w Stoczni Gdańskiej odbyła się Konferencja Ekonomii Społecznej – „Ekonomia Solidarności”, mająca na celu zintegrowanie krajowych i zagranicznych środowisk przekonanych, że ekonomia społeczna może być ważnym narzędziem rozwiązywania problemów społecznych. W czasie Konferencji ogłoszony został opracowany przez stronę społeczną Manifest Ekonomii Społecznej, a strona rządowa zaprezentowała plan wsparcia działań podejmowanych w obszarze ekonomii społecznej. Manifest w jednym z postulatów określał, iż Konieczne jest stworzenie trwałego mechanizmu komunikacji i dialogu pomiędzy środowiskami decydentów (zarówno władz wykonawczych jak i ustawodawczych) i środowiskiem ekonomii społecznej. Pozwoliłby on na to, aby wzorem innych krajów uzgodniona została w Polsce długofalowa strategia działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, jako część szerszego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategia taka powinna być wypracowana w ramach partnerskiej współpracy – międzyresortowego zespołu rządowego i środowiska ekonomii społecznej. Efektem wspólnych, publiczno-społecznych koncepcji i działań było powołanie rządowo-samorządowo-obywatelskiego Zespołu do spraw rozwiązań systemowych ekonomii społecznej, utworzonego 15 grudnia 2008 roku na mocy Zarządzenia nr 141 Prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z zarządzeniem, zadaniem zespołu miało być m.in. wypracowanie projektu strategii rozwoju ekonomii społecznej. Prace nad dokumentem zostały zapoczątkowane w wyniku pracy Grupy Strategicznej kierowanej przez prof. Jerzego Hausnera. Grupa rozpoczęła prace w marcu 2009 roku. Do grupy zaproszono Jakuba Michałowskiego, Doradcę Prezesa Rady Ministrów, Krzysztofa Więckiewicza, Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, Tomasza Sadowskiego z Fundacji Barka, Joannę Tyrowicz z Uniwersytetu Warszawskiego, Cezarego Miżejewskiego z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Jana Jakuba Wygnańskiego z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Kamila Wyszkowskiego z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). W skład grupy weszli również Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, ekspert Piotr Stronkowski, ks. Stanisław Słowik z Caritas Kielce oraz dr Tomasz Mering z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W początkowej fazie prac grup, korzystając z dorobku pozostałych grup2, skoncentrowała się na trzech dokumentach. Pierwszy z nich, Najważniejsze działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, został przyjęty na posiedzeniu Zespołu w dniu 17 czerwca 2009 roku. Określono w nim, iż do końca 2010 roku powinien zostać wypracowany projekt Strategii Rozwoju Ekonomii Społecznej w Polsce do roku 2020. Dokument ten ma określać działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju ekonomii społecznej w Polsce Jednocześnie powinien zostać on przygotowany z myślą o przyszłym Narodowym Planie Rozwoju, stanowiącym programową podstawę uczestnictwa Polski w kolejnym okresie budżetowym UE i kolejnej edycji unijnej polityki spójności. Ponadto za niezbędne uznano opracowanie przez rządowy Zespół oraz przyjęcie przez rząd i podmioty reprezentujące sektor ekonomii społecznej umowy programowej wzorowanej na doświadczeniach brytyjskich („Compact”), która określałaby stosunek administracji rządowej i organizacji obywatelskich do rozwoju ekonomii społecznej w Polsce. Trzecim elementem prac było opracowanie przez Jana Jakuba Wygnańskiego dokumentu będącego propozycją struktury i sposobu pracy nad strategią działań na rzecz ekonomii społecznej.

 

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
.
ZałącznikWielkość
Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (plik PDF)1.57 MB
Opinia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (plik PDF)1.54 MB