Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Nagroda Godna Rzeczpospolitej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Fundacja Pro Publico Bono

Kultura solidarności spełnia się poprzez praktyczne przeniesienie idei wspólnoty na grunt działań obywatelskich. Wówczas najpełniej można docenić istnienie samorządności, traktowanej przede wszystkim jako zdolność do zagospodarowania przestrzeni obywatelskich oraz zasobów intelektualnych służących podniesieniu jakości życia publicznego, akcentując rolę powiatu, jako podstawową wspólnotę polityczną – „polską polis”. Samorządność zaś uprawomocnia solidarność, kształtowaną w relacjach międzyludzkich, nierzadko też instytucjonalnych. Godnym więc staje się imię Nagrody Pro Publico Bono „Samorządność dla solidarności”.

Refleksje takie sprzyjają ogłoszeniu II Konkursu o Nagrodę Pro Publico Bono im. Mirosława Dzielskiego, które odbyło się 17 października br. w Poznaniu. To właśnie w sercu Wielkopolski, kojarzonej nieodzownie z postacią największego na tych ziemiach organicznika -Hipolita Cegielskiego, najbardziej dobitnie (współcześnie i historycznie) wyraża Nagroda potrzebę tworzenia i umacniania strategii pracy organicznej. Dokonuje się to już m.in. w takich obszarach jej upowszechniania jak: tworzone pod kierunkiem Akademii Solidarności - Wielkopolskie Laboratorium Ekonomii Solidarności, oraz w działalności Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” - jednego z trzech laureatów Pro Publico Bono - Nagrody Dwudziestolecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej; obecnie - patrona programowego i głównego organizatora Nagrody. Prestiż i charakter wzorcotwórczy Nagrody umacnia współpraca z Fundacją Konkurs Pro Publico Bono   oraz ze Związkiem Powiatów Polskich.

 

Celem państwotwórczym Nagrody docenienie roli powiatu

Ogłoszenie Konkursu wpisało się w inaugurację III Dni Kultury Solidarności oraz nowej Kampanii Społecznej Pro Publico Bono p.t.: „Sollicitu-do rei socialis”, odnajdującej tożsamość ideową i programową Nagrody w encyklice Jana Pawła II - zapisaną w duchu troski o społeczeństwo, państwo i kondycję moralną każdego człowieka. W tej też perspektywie uwidacznia się rola wspólnoty powiatowej - zasadniczej w polskim doświadczeniu historycznym i praktyce organizacji życia publicznego, podstawowej przestrzeni naszego obywatelstwa. W powiecie bowiem najpełniej urzeczywistniają się działania natury obywatelskiej na rzecz rozwoju „kapitału społecznego” - działania, którym zgodnie z celem i zasadami funkcjonowania Nagrody Pro Publico Bono przypisujemy znaczenie działalności tworzących naszą Rzeczpospolitą.

Powiat, jak podkreśla profesor Jerzy Stępień, Przewodniczący Kapituły Nagrody Pro Publico Bono, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca ustroju samorządu terytorialnego w Polsce - uwidacznia w sobie najbardziej istotny potencjał rozwoju społeczno-gospodarczego. To powiat kształtuje realny wymiar samorządności, nadaje strukturom organizacji państwa miano wspólnot samorządowych. Dlatego też skuteczność i trwałość modernizacji Polski zależy ściśle od kondycji społeczeństwa obywatelskiego, a to z kolei od zdolności wpisania się w nurt życia wspólnotowego naszych powiatów.

 

Zasady przystąpienia do Konkursu

O wyróżnienie ubiegać się mogą wszystkie podmioty społeczeństwa obywatelskiego, działające we wszelkich formach organizacyjnych (bez względu na status formalnoprawny organizacji). Zgłoszenia (rejestracji uczestnictwa) dokonuje się za pośrednictwem starosty powiatu (w odniesieniu do starostw grodzkich, odpowiednio za pośrednictwem prezydenta miasta wykonującego zadania starosty grodzkiego), na terenie którego zgłoszona do Nagrody organizacja ma siedzibę lub prowadzi swoją działalność. Nadzór nad przebiegiem tego etapu konkursu sprawuje Biuro Związku Powiatu Polskich.

Przystąpienie do Konkursu następuje w wyniku przesłania wypełnionej ankiety konkursowej drogą mailową (wyłącznie ankieta) oraz drogą pocztową (ankieta wraz z materiałami dokumentującymi działalność zgłoszoną do Konkursu) na adres właściwego miejscowo starosty powiatowego, w terminie do 31 marca 2013 roku (szczegóły na stronie internetowej: www.propublicobono.pl).

 

Cel społeczny Nagrody

Nagroda ma przede wszystkim promować dorobek intelektualny oraz organizacyjny jej laureatów. Jest uprawomocnieniem pragnienia wypracowania „know-how” dla dzieł, programów i instytucji obywatelskich, jest wyrazem potrzeby tworzenia innowacji strukturalnych w rozmaitych wymiarach polityki społecznej i polityki wspierania rozwoju gospodarczego społeczności lokalnych i regionalnych. Pomaga upowszechniać efektywne metody stworzonych i podejmowanych już inicjatyw - dzieł obywatelskich, którym w pewnym sensie jest już dzisiaj sama Nagroda.

Akcentuje to profesor Jerzy Buzek, z którego inicjatywy, w 1999 roku (gdy piastował funkcję Prezesa Rady Ministrów), powstało to wyróżnienie. Nagroda jest także właściwym upamiętnieniem odrodzenia polskiej Niepodległości. W ten właśnie sposób idea staje się praktyką, a przysłowie „o historii, co koło zatacza”, „historią, która spełnia się tu i teraz” - pierwsza Nagroda, przyznana w 1999 roku, była silnym bodźcem do kształtowania w społeczeństwie wzorów kultury solidarności i obywatelskiego samostanowienia. Powołane zaś od tamtego czasu liczne programy i instytucje obywatelskie, doprowadziły do ustanowienia Nagrody w jej obecnym kształcie. W ten sposób spełnia się także życzenie Jana Nowaka Jeziorańskiego, pierwszego Honorowego Przewodniczącego Kapituły Nagrody Pro Pu-blico Bono i współzałożyciela Fundacji Konkurs Pro Publico Bono, który szkicował przyszłość Nagrody, jako instytucji życia społecznego, oddziałującej na kształt polskiego patriotyzmu i kultury obywatelskiej.

 

Kultura pamięci, która trwa

Najbliższe konkursy przybliżą nas do wyłonienia Laureata Nagrody 25-lecia Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej w roku 2014. Spotykają się zatem w gronie Kapituły przedstawiciele organizacji dotychczas uhonorowanych „nagrodą jubileuszową” Pro Publico Bono - jak dzieje się to w osobach przedstawicieli Fundacji „Barka”, Ośrodka „Karta” i profesora Jerzego Regulskiego; wcześniej zaś Stowarzyszenia Przymierze Rodzin    i Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu. Swoisty fenomen obywatelskiej instytucji kultury narodowej, jaką stał a się już Nagroda Pro Publico Bono, w tworzącej ją tkance społecznej organizuje łańcuch odnowionych tradycji obywatelskich. Kolejne jego ogniwa kształtują się już dzisiaj także pod opieką doświadczonych i uznanych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego - twórców naszej Rzeczpospolitej.

Dominik Górny

Artykuł ukazał się w Gazecie Ulicznej numer 3 (33) w 2012 roku