Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

O Fundacji Barka w publikacja Komisji Europejskiej na temat gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Publikacja Komisji Europejskiej na temat gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej

Polecamy lekturę czwartej już publikacji Komisji Europejskiej z marca 2013 roku na temat gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. Na stronie 27 umieszczony został opis 25-letnich doświadczeń Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Sieci Barka, a także międzynarodowych działań Barki. Autorem informacji o działaniach Fundacji Barka jest Gerhrad Braunling, były pracownik Komisji Europejskiej, aktualnie ekspert Komisji Europejskiej, odpowiedzialny za rozwój IW EQUAL w starych i nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka: podnoszenie potencjału osób marginalizowanych poprzez tworzenie samowystarczalnych wspólnot

„Fundacja Barka została utworzona przez Barbarę i Tomasza Sadowskich jako odpowiedź na rosnące problemy społeczne w Polsce podczas okresu transformacji, na bazie niekonwencjonalnego systemu wsparcia osób bezdomnych, poprzez stworzenie szansy na ich osobisty wzrost i rozwój społeczny. Wszystko zaczęło się w 1989 roku poprzez połączenie byłych więźniów, mieszkańców instytucji zdrowia psychicznego, domów dziecka, osób bezdomnych, alkoholików i ludzi długotrwale bezrobotnych i utworzenie rolniczych wspólnot, praktykujących wzajemną pomoc, partnerstwo i odpowiedzialność.  Gospodarstwa angażują się w rozwój wiosek, w których są położone, poprzez tworzenie miejsc pracy dla mieszkańców i pomoc w kreowaniu atmosfery współpracy i szacunku pomiędzy mieszkańcami i osobami z doświadczeniem bezdomności. Do dzisiaj, Fundacja Barka pomogła utworzyć i utrzymać 40 takich gospodarstw, dla których celem jest całkowita samowystarczalność. 

Bardziej dalekosiężnym celem Barki jest utworzenie w pełni rozwiniętego eko-systemu wsparcia dla integracji grup wykluczonych. Finansowe wsparcie Inicjatywy EQUAL w ramach EFS pomogło Barce powiększyć skalę działalności, w ramach której zaangażowanych jest już w tym momencie ponad 5000 osób. Poza terapeutycznymi wspólnotami, Barka utworzyła także: 

  • Ponad 70 Centrów Integracji Społecznej, które pomagają w tworzeniu miejsc pracy osobom w niekorzystnych sytuacjach życiowych za pomocą podnoszenia umiejętności zawodowych, takich jak krawiectwo, ogrodnictwo, kserografia itp., a także poprzez poradnictwo prawne, organizacyjne, a także wsparcie marketingowe i księgowe. 
  • Około 100 publiczno – prywatnych partnerstw i porozumień na rzecz gospodarki społecznej, utworzonych w gminach i powiatach na terenie całej Polski. Partnerstwa łączą i angażują organizacje i inicjatywy obywatelskie, samorządy lokalne i przedsiębiorstwa społeczne, by wspólnie rozwiązywać problemy związane z ubóstwem i tworzyć miejsca pracy na bazie podejścia i narzędzi wypracowanych przez lata przez Barkę. 

Barka reprezentuje żywe laboratorium innowacji społecznych poprzez łączenie kompleksowego systemu inicjatyw gospodarki społecznej odpowiadających na różnorodne potrzeby osób wykluczonych (integracja społeczna, zatrudnienie, mieszkalnictwo) i promowanie lokalnego rozwoju. Barka prowadzi również działania w Holandii, Irlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii (skupiając się na programie powrotów migrantów w najskrajniejszych sytuacjach życiowych i łączeniu ich z rodzinami i wspólnotami w Europie Wschodniej). Rozpoczęła też współpracę ze środowiskami afrykańskimi w Kenii i Etiopii, by dzielić się doświadczeniem w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez partnerstwo i rozwój przedsiębiorstw społecznych.” 

 

 


 

The Barka Foundation for Mutual Help: Empowering marginalised people by creating self-sufficient communities

"Barka Foundation was created by Barbara and Tomasz Sadowski as a response to increasing social problems in Poland during the transformation years, based on an alternative system of support for homeless people, giving them a chance for personal growth and social development. It started in 1989 with integrating former prisoners, residents of mental health institutions and orphanages, homeless, alcoholics and long-term unemployed people into farming communities that practice mutual help, partnership and responsibility. The farms also invest in the villages where they are based, creating job opportunities for village residents and helping create an atmosphere of cooperation and respect between village residents and the formerly homeless people. To this day, Barka Foundation has helped to establish and sustain 40 new farms, with the goal for each being to become a fully self-sufficient cooperative. The longer term objective of Barka is to create a fully developed eco-system of support for integrating excluded groups. Financial support from the ESF Initiative EQUAL helped Barka scale up its operations, in which more than 5 000 people are involved today. In addition to the therapeutic communities, Barka has created:

  • More than 70 Centres of Social Integration, which help disadvantaged people tocreate their own employment by providing training in vocational skills such as sewing,gardening, book binding etc., and giving advice in legal, organisational, market and financial questions.
  • About 100 public-private partnerships and pacts for social economy, established in local communities across Poland. The partnerships bring together and commit civil society organisations and initiatives, local authorities and social entrepreneurs to develop local solutions for combating poverty and creating job opportunities based on the approach and tools developed by Barka over the years.

Barka represents a live laboratory for social innovation by linking a complex system of social economy initiatives addressing the multiple needs of excluded people (socialre-integration, work and housing) and promoting local development. It operates also in the Netherlands, Ireland, Germany and the UK (with a focus on re-connecting stranded migrants with their families and communities in Eastern Europe), and has started to collaborate with African communities in Kenya and Ethiopia to share Barka’s experiences on preventing social exclusion through the partnership and the development of social enterprises."

 

 

.
.
ZałącznikWielkość
Social economy and social entrepreneurship - Social Europe guide / Volume 4 (29/04/2013)1.62 MB