Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

sobota 25 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Podręcznik "Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w Środowiskach lokalnych"

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Podręcznik "Program edukacyjny dla animatorów przedsiębiorczości społecznej w Środowiskach lokalnych"

Niniejszy podręcznik powstał w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum EkonomiiSolidarności – koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucjiekonomii społecznej”.Jednym z celów tego projektu było wypracowanie programu edukacyjnego przeznaczonegodla animatorów przedsiębiorczości społecznej w środowiskach lokalnych.Kluczowym słowem w tytule projektu jest słowo „solidarność”, rozumianą jako postawa współodpowiedzialności i budowania relacji opartych na zaufaniu. Taka postawa powinna charakteryzować nie tylko bliskie relacje międzyludzkie, ale wszelkie relacje kształtujące życie publiczne i społeczne. Można powiedzieć, że realizacja projektu to w dużym stopniu tworzenie i rozwój narzędzi służących krzewieniu kultury solidarności. Spojrzenie przez pryzmat solidarności na problemy społeczne sprawia, że w nowy sposób możemy rozumieć tzw. osoby wykluczone. Wówczas przestają oni być jedynie beneficjentami określonych form pomocy czy klientami opieki społecznej. Stają się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, współtworzą lokalne społeczności.

Oczywiście, z uwagi na specyficzne problemy, z którymi nie potrafili sobie poradzić, osobyte nadal wymagają wsparcia. Wsparcie to nie może jednak ugruntowywać sytuacji w jakiej się znaleźli, lecz służyć wychodzeniu z problemów i rozwojowi tych osób. Zmiana dotychczasowych form pomocy i rozwój potencjału solidarności możliwe będą wówczas, gdy różne instytucje i organizacje, angażujące się na rzecz pomocy osobom wykluczonym podejmą wzajemną współpracę. Podmiotów zaangażowanych w pomoc jest bardzo dużo. Są to m.in. lokalne władze samorządowe, ośrodki pomocy społecznej,instytucje rynku pracy, organizacje obywatelskie, przedsiębiorcy zaangażowani społecznie. Często brakuje jednak porozumienia i współpracy. W efekcie osoba wykluczona czuje się związana z określoną instytucją bądź organizacją poprzez pomoc którą może w danym miejscu otrzymać. W ten sposób osoba ta tym bardziej nie ma szans na stawanie się członkiem swojej wspólnoty lokalnej.

Zaproponowany w niniejszym przewodniku program edukacji ma na celu nie tylko dostarczenie wiedzy na temat formalnych możliwości inicjowania i rozwoju tej współpracy, nie tylko dostarcza przykładów dobrych praktyk, ale przede wszystkim jest on tak skonstruowany, by wszyscy jego uczestnicy, reprezentujący rożne podmioty, mogli w ciągu kilku miesięcy regularnej pracy doświadczyć pozytywnych efektów procesu grupowego, w którym będą uczestniczyć. Ich osobiste doświadczenie przyczyni się do wzrostu wzajemnego zaufania, które jest warunkiem koniecznym dla podjęcia współpracy. Walorem takiego podejścia, prezentowanego w niniejszym poradniku, jest to, iż wyrasta ono z doświadczenia. Przede wszystkim jest to doświadczenie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania, której twórcy są współautorami poradnika. Od samego początku istnienia Fundacji stara jej twórcy starali się o to, by osób potrzebujących nie identyfikować z ich problemami. Przywrócić często utraconą godność, pomóc w odzyskaniu wiary w siebie było to możliwe dzięki ich zaproszeniu do uczestnictwa w życiu wspólnot, które Barka inicjowała w różnych miejscach Wielkopolski. Wspólnota mogła funkcjonować nie tylko dzięki inicjatorom, ale także dzięki zaangażowaniu i wsparciu całego lokalnego środowiska. W naturalny sposób dokonywała się też zmiana postrzegania tzw. osób wykluczonych. Zmiana postaw to jedno z podstawowych oddziaływań edukacyjnych. Mamy nadzieję, że proponowany program przyczyni się do kształtowania nowego podejścia do osób potrzebujących i pozwoli na rozwój współpracy opartej na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu.

 

Przewodnik opracowali:

  • Barbara Sadowska - Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
  • Lidia Węsierska - Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”
  • Sławomir Piwowarczyk - Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono
  • przy współpracy z Kolegium Ekspertów