Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

czwartek 25 kwietnia 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Praca dla Pracownika Socjalnego

Wersja do wydrukuWyślij znajomym

W imieniu Centrum Integracji Społecznej w Komornikach, zamieszczamy ofertę pracy.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Komornikach

ogłasza nabór na stanowisko „Pracownik Socjalny”

1. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:
a) Opracowanie "Indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego" przy stałej współpracy z
innymi pracownikami CIS uwzględniając zakres integracji zawodowej i społecznej oraz
rodzaje sprawności psychofizycznych niezbędnych do podjęcia pracy i metody ich ćwiczenia,
b) nadzór nad realizacją zadań zawartych w IPZS uczestników przez cały okres jego trwania,
c) opiniowanie wniosków o przedłużenie okresu uczestnictwa w zajęciach Centrum przedkładanych kierownikowi CIS,
d) wnioskowanie o wcześniejsze zakończenie programu i skierowanie do zatrudnienia wspieranego,
e) nadzorowanie działania grup wsparcia i grup samopomocowych,
f) współpraca z pracownikami socjalnymi OPS i pracownikami innych instytucji, współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć, warsztatów terapeutycznych,
g) ewaluacja przebiegu realizacji programu uczestników CIS,
2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego b) znajomość ustawy o zatrudnieniu socjalnym
c) obywatelstwo polskie,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
f) nieposzlakowana opinia.
g) prawo jazdy kat.B
3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z problematyką społeczną,
b) brak zobowiązań pracowniczych wobec innego pracodawcy (osoba niezatrudniona w pełnym
wymiarze godzin w innej jednostce).
c) znajomość obsługi urządzeń biurowych,
d) umiejętność organizowania pracy własnej, dokładność, obowiązkowość,
e) umiejętność podejmowania trudnych decyzji,
f) dobra organizacja pracy.
g) znajomość programów Word, Excel, Open Office
4. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar czasu pracy: pół etatu,
b) miejsce pracy: Centrum Integracji Społecznej w Komornikach, ul.Stawna7
c) czas pracy – 20 godzin tygodniowo,
d) praca od poniedziałku do piątku.
5. Wymagane dokumenty:
a) CV i list motywacyjny, podpisane ręcznie.
b) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem), a w przypadku trwającego stosunku pracy - oświadczenie kandydata o pozostawaniu w stosunku pracy;
c) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, opinie, referencje, uprawnienia;
d) oświadczenie kandydata, że nie był on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe o treści: „Ja, niżej podpisany …, świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że nie byłam(łem) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe”;
e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych o treści: „Ja, niżej podpisany …, świadomy odpowiedzialności wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”;
f) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania ww. stanowiska pracy.
CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą z własnoręcznym podpisem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U z 2018 r. poz. 1260)”.
6. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 1 lutego 2019 r., do godz. 15:15 na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Pracownika Socjalnego w Centrum Integracji społecznej w Komornikach” Pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
7. Informacje dodatkowe:
Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Dokumenty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu, nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do biura).

Złożone aplikacje nie podlegają zwrotowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 509 164 461.

Kierownik Centrum Integracji Społecznej
Maria Stangierska