Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Projekt osiedla „Darzybór”

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Widok osiedla

„Do realizacji tego programu przygotowywaliśmy się przez lata remontując, adaptując zrujnowane obiekty na schronienie dla bezdomnych oraz budując zaplecze magazynowo-gospodarcze dla ich edukacji i aktywizacji zawodowej.”

Tomasz i Barbara Sadowscy

 

I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 

1.1.   Uzgodnienia z inwestorem oraz właścicielem terenu ( Miasto Poznań)

1.1.1. Program intensywnych działań socjalnych w Poznaniu w rejonie ul.Darzyborskiej – Borówki obręb Kobylepole opracowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKA 

1.2.Podstawa prawna:

1.2.1. Decyzja nr 2984/02 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 17 grudnia 2002r wydana  przez Prezydenta Miasta Poznania oraz zmieniająca ją Decyzja z dnia 19 grudnia 2003r

1.2.2. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r. Prawo  budowlane z późniejszymi zmianami

1.2.3.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  7 kwietnia 2004 r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1.3. Podstawa  merytoryczna

1.3.1. Aktualizowana mapa zasadnicza

1.3.2. Zapewnienia gestorów sieci o dostawie mediów

1.3.3. Dokumentacja geotechniczna w sprawie warunków gruntowych i wodnych terenu przeznaczonego pod budowę osiedla domków mieszkalnych opracowana przez Katedrę Geotechniki Akademii Rolniczej w Poznaniu 

 


2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 

Poznań  ul. Darzyborska , teren  oznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Darzyborskiej  symbolem DaA52/Ma9, stanowiący na mocy umowy dzierżawy wydzielony z  działek o  nr ewid.  7 i 8 ark. 22 obręb Kobylepole  miasto Poznań niezależny teren inwestycyjny. 

 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I PROJEKTOWANA FUNKCJA 

 

3.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu oznaczonego w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Darzyborskiej  symbolem DaA52/Ma9 przeznaczonego na zabudowę wielorodzinną o charakterze socjalnym – osiedle Darzybór

3.2. 

Projekt  przewiduje przeznaczenie terenu na osiedle  domów wielorodzinnych złożonych z  mieszkań socjalnych o charakterze rotacyjnym ,których mieszkańcy objęci będą  Programem intensywnych działań socjalnych

 

3.2.1. Główne założenia Programu intensywnych działań socjalnych

Program skierowany jest do osób i rodzin bezdomnych i długotrwale bezrobotnych .W szerszym zakresie (obejmującym tereny przeznaczone na działalność aktywizującą zawodowo oraz tereny osiedla, na których znajdować się mają obiekty handlowo-usługowe, obiekty kultury ,religii,rekreacji i sportu) ma on na celu pomoc socjalno-edukacyjną oraz  aktywizację społeczną i zawodową tych osób.  

Jednym z elementów programu jest zamieszkanie uczestnika w rotacyjnym mieszkaniu socjalnym przez okres 2 lat, gdzie podlega on przystosowaniu do samodzielnego funkcjonowania, czego celem ma być przejście do mieszkania komunalnego, a docelowo spółdzielczego lub TBS.

 

Ważną rolę w tym procesie odegrać mają małe wspólnoty mieszkaniowe utworzone z grup liczących maksymalnie 30 osób, w których realizowany ma być pod opieką pracowników socjalnych program samopomocy, samoorganizacji i pomocy sąsiedzkiej, kształtujące między innymi współodpowiedzialność za zamieszkiwany obszar. 

 


4. STAN ISTNIEJĄCY

 

Projektowany teren ma powierzchnię ok. 6000  m2. Obecnie teren jest nieużytkiem porośniętym trawą i dziką roślinnością krzewiastą . Teren opada jednostajnie od ulicy Darzyborskiej w kierunku północno – wschodnim. róznica poziomów pomiędzy najwyższym a najniższym punktem wynosi około 1 m – rzędne wysokościowe wachaja się od 80.05 – 70.80 m npm. 

 

 

5. PROJEKTOWANY SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

W celu realizacji założeń Programu intensywnych działań socjalnych osiedle Darzbór w części podlegającej niniejszemu opracowaniu, zostało zaprojektowane w formie czterech budynków (każdy przeznaczony dla jednej wspólnoty) wydzielających dwa dziedzińce stanowiące przestrzeń integrującą życie dwóch wspólnot. Mieszkania w budynkach zostały zaprojektowane w taki sposób, aby część dzienna miała bezpośrednie połączenie z dziedzińcem, co ułatwia mieszkańcom uczestnictwo w życiu wspólnot.  Pomiędzy zespołami budynków wydzielającymi dziedzińce zaprojektowana została droga dojazdowa stanowiąca wjazd na teren osiedla wraz z chodnikami.


5.1. Zabudowa

Zabudowa osiedla Darzbór została ukształtowana w taki sposób, aby mieszkania, a zwłaszcza ich części dzienne, były zintegrowane przestrzennie z dziedzińcami. Przestrzeń wewnętrzna, integrująca życie mieszkańców jednego mieszkania poprzez drewniane tarasy i przeszklenia przenika się z przestrzenią przeznaczoną do życia integrującego wspólnoty. W ten sposób układ przestrzenny zabudowy generuje wzajemne relacje mieszkańców,  umożliwiając prowadzenie działań mających na celu  budowanie społeczności zgodnie z założeniami Programu intensywnych działań socjalnych.

 

Dla osiągnięcia efektu zamkniętych przestrzeni w formie dziedzińców, poszczególne budynki zostały zaprojektowane na rzucie litery L. Są to cztery powtarzalne budynki parterowe, kryte dachami dwuspadowymi. W każdym z budynków zaprojektowane zostało osiem lokali mieszkalnych ( o pow. netto od 33,20 m2 do 48,00 m2 )oraz pomieszczenie techniczne. Wejścia do mieszkań zaprojektowane zostały jako bezpośrednie z terenu dziedzińca.

 

5.2. Nawierzchnie utwardzone

 

5.2.1. Droga wewnętrzna

Droga stanowi wjazd z ulicy Darzyborskiej  na teren osiedla będący przedmiotem niniejszego opracowania.. Z jedej strony wzdłuż jezdni zaprojektowany został  chodnik .Szczegóły rozwiązań technicznych są objęte odrębnym opracowaniem.

 

5.2.2. Miejsca parkingowe

Przy drodze wewnętrznej zostało zaprojektowanych sześć miejsc parkingowych. Z uwagi na charakter socjalny i rotacyjny osiedla  nie przewidziano konieczności zapewnienia każdemu z mieszkań miejsca parkingowego dla samochodu.

 

5.2.3. Dojścia do mieszkań

Nawierzchnia dziedzińców, w miejscach stanowiących dojście do mieszkań została zaprojektowana jako utwardzona.

 

5.3. Zieleń.

5.3.1.Dziedzińce

Przestrzeń dziedzińców została zaprojektowana w formie nawierzchni biologicznie czynnej ( częściowe utwardzenie w połączeniu z zielenią niską) z elementami zieleni wysokiej i małej architektury. W częściach dziedzińców położonych bezpośrednio przy budynkach i tarasach zaprojektowane zostały miejsca na indywidualne kwietniki.

 

5.3.2.Zieleń zewnętrzna

Teren położony wzdłuż ulicy Darzyborskiej przeznaczony został  na zagospodarowanie zielenią niską, natomiast część położona wzdłuż granic terenu, na tyłach zabudowy dopuszcza się możliwość zagospodarowania indywidualnych ogródków warzywnych (w miejscach, gdzie umożliwia to natężenie nasłonecznienia) wygrodzonych niskimi (max. do wys. 50 cm) płotami. 

 

5.4.Miejsce gromadzenia odpadków stałych

Jako miejsce przeznaczone do gromadzenia odpadów stałych zaprojektowano wiatę usytuowaną na zamknięciu drogi wewnętrznej . Teren przeznaczony na ustawienie pojemników został zaprojektowany jako utwardzony

 

5.5. Oświetlenie terenu

Teren wzdłuż drogi wewnętrznej oraz wewnątrz dziedzińców należy wyposażyć w oświetlenie zewnętrzne 

 

5.6. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej

 

5.6.1.Teren  zostanie zaopatrzony  w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydanymi przez GE ENEA S.A. ZDE Rejon Dystrybucji Poznań , z dnia 02.01.2004, znak : RD-1/RM/MR/2003/4876/AC – załącznik

 

5.6.2.Zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej śr/c wydanymi przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. Z o.o. Zakład Gazowniczy Poznań, z dnia 19.11.2003, znak TT-12/5100(WT)/10997/03.

 

5.6.3.Odprowadzenie ścieków bytowych – do sieci komunalnej przy ul.Darzyborskiej zgodnie z uzgodnieniem MPGM Sp. Z o.o. w Poznaniu z dnia 06.11.2003

 

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 

Powierzchnia działki Pd

6000,00 m2

100,00%

Powierzchnia zabudowy Pb

1786,40m2

- 29,80%

Powierzchnia utwardzona

1216,00 m2

- 20,30%

Zieleń

2997,60 m2

- 49,90%

Pd/ / Px 100% =  < 40%

 

II. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 

1.1.  Uzgodnienia z inwestorem oraz właścicielem terenu ( Miasto Poznań)

1.1.1. Program intensywnych działań socjalnych w Poznaniu w rejonie ul.Darzyborskiej – Borówki obręb Kobylepole opracowany przez Fundację Pomocy Wzajemnej BARKAPodstawa prawna:

1.2.1. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r. Prawo  budowlane

1.2.2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12 kwietnia 2002 r. w  sprawie  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

1.2.3. Decyzja nr 2984/02 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 17 grudnia 2002r wydana  przez Prezydenta Miasta Poznania oraz zmieniająca ją Decyzja z dnia 19 grudnia 2003r.

1.3. Podstawa  merytoryczna

1.3.1. PN-ISO 9836: 1997, Właściwości użytkowe w budownictwie.

1.3.2. PN 70/B , Projekty  budowlane, oznaczenia  graficzne    na  rysunkach  architektoniczno – budowlanych.

 

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

 

Poznań  ul.Darzyborska , teren  oznaczony w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Darzyborskiej  symbolem DaA52/Ma9, stanowiący na mocy umowy dzierżawy wydzielony z  działek o  nr ewid.  7 i 8 ark. 22 obręb Kobylepole  miasto Poznań niezależny teren inwestycyjny.

 

3. ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

 

Na podstawie założeń wyjściowych ustalonych z Inwestorem zaprojektowano 4 budynki wielorodzinne ( A ,B ,C ,D ) z mieszkaniami  socjalnymi  o charakterze rotacyjnym, których mieszkańcy objęci będą Programem intensywnych działań socjalnych. Dla osiągnięcia efektu zamkniętych przestrzeni w formie dziedzińców, poszczególne budynki zostały zaprojektowane na rzucie litery L. Są to cztery powtarzalne budynki parterowe, kryte dachami dwuspadowymi o spadku 15 stopni. W każdym z budynków zaprojektowane zostało osiem lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do zamieszkania przez trzy i czteroosobową rodzinę ( o pow. netto od 33,20 m2 do 48,00 m2 )oraz pomieszczenie techniczne. Wejścia do mieszkań zaprojektowane zostały jako bezpośrednie z terenu dziedzińca. Przestrzeń lokali mieszkalnych zaprojektowana tak aby ich część dzienna była zintegrowana przestrzennie z dziedzińcami. Przestrzeń wewnętrzna, integrująca życie mieszkańców jednego mieszkania poprzez drewniane tarasy i przeszklenia przenika się z przestrzenią przeznaczoną do życia integrującego wspólnoty. W ten sposób układ przestrzenny zabudowy generuje wzajemne relacje mieszkańców,  umożliwiając prowadzenie działań mających na celu  budowanie społeczności zgodnie z założeniami w.w. programu.

 

4. PROGRAM UŻYTKOWY


W jednym budynku wielorodzinnym znajduje się 8 lokali mieszkalnych na poziomie parteru oraz pomieszczenie techniczne. Lokale składają się z: wiatrołapu, przedpokoju, łazienki, pokoju dziennego z aneksem kuchennym, pokoju sypialni. Pokój dzienny z aneksem kuchennym  zintegrowany poprzez drewniany taras i przeszklenia z dziedzińcem ze względu na realizację założeń programu działań socjalnych zapewnia jednocześnie rodzinie komfortowe warunki wspólnego spędzania czasu. Pokój-sypialnia ma za zadanie zapewnić domownikom przestrzeń prywatną. W pomieszczeniu technicznym znajduje się urządzenie grzewcze zaopatrujące w ciepło budynek. 

 

5. DANE LICZBOWE  I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

 

1 budynek wielorodzinny

5.1. długość                                          34,98 m

5.2. szerokość                                        8,58 m

5.3. wysokość do kalenicy                      3,91 m

5.4. powierzchnia zabudowy               446,60 m2

5.5. powierzchnia netto                       364,40 m2 

 

6. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ


Ilość lokali mieszkalnych w 1 budynku 

 

 

ilość

powierzchnia

suma

1

M1

4

48,00 m2

192,00 m2

2

M2

2

42,25 m2

84,50 m2

3

M3

1

33,20 m2

33,20 m2

4

M4

1

47,80 m2

47,80 m2

5

POM. TECHNICZNE

1

6,90 m2

6,90 m2

SUMA

364,40 m2

Szczegółowe zestawienie powierzchni projektowanego powtarzalnego budynku

 

6.1. LOKAL M1

1

WIATROŁAP

3,75 m2

2

PRZEDPOKÓJ

6,70 m2

3

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

18,70 m2

4

POKÓJ

14,95 m2

5

ŁAZIENKA

3,90 m2

SUMA

48,00 m2

6.2. LOKAL M2

1

WIATROŁAP

2,95 m2

2

PRZEDPOKÓJ

3,75 m2

3

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

17,40 m2

4

POKÓJ

14,60 m2

5

ŁAZIENKA

3,55 m2

 

SUMA

42,25 m2

6.3. LOKAL M3

1

WIATROŁAP

2,65 m2

2

POKÓJ

9,35 m2

3

ŁAZIENKA

3,20 m2

4

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

18,00 m2

 

SUMA

33,20 m2

1

POMIESZCZENIE TECHNICZNE

6,90 m2

6.4. LOKAL M4

1

WIATROŁAP

2,70 m2

2

ŁAZIENKA

3,90 m2

3

POKÓJ

16,80 m2

4

PRZEDPOKÓJ

5,95 m2

5

POKÓJ DZIENNY Z ANEKSEM KUCHENNYM

18,45 m2

SUMA

47,80 m2

 

 

7.        ROZWIĄZANIA  KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE

 

7.1. Warunki gruntowo-wodne i sposób posadowienia

Warunki gruntowo wodne wg opracowania :”DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA W SPRAWIE WARUNKÓW GRUNTOWYCH I WODNYCH TERENU PRZEZNACZONEGO POD BUDOWĘ OSIEDLA DOMKÓW MIESZKALNYCH” zleceniodawca: Fundacja Pomocy wzajemnej „BARKA” wykonawca : Akademia Rolnicza w Poznaniu  im. A. Cieszkowskiego, Katedra Geotechniki ul. Piątkowska 94,  61-691 Poznań.

 

7.2. Układ konstrukcyjny

Budynek w technologii tradycyjnej, o układzie ścian konstrukcyjnych podłużnych, spiętych wieńcami żelbetowymi. Posadowiony na ławach fundamentowych. Dach w konstrukcji drewnianej.

 

7.3. Fundamenty

Fundamenty wykonać wg rysunków i opisu konstrukcji.

 

7.4. Ściany

 

7.4.1. Ściany zewnętrzne - fundamentowe o gr. 25 cm z bloczków żwirobetonowych M-6 na zaprawie cementowej kl.5,0 MPa, zabezpieczone przed przemarzaniem izolacją termiczną w postaci styropianu FS 15 gr. 5 cm.

 

7.4.2. Ściany zewnętrzne zaprojektowano  jako ściany warstwowe złożone:  


 •  tynk gipsowy mechaniczny


 • bloczek gazobetonowy gr. 24 cm


 • styropian FS15  gr. 12 cm


 • tynk mineralny cienkowarstwowy 

 

7.4.3. Ściany wewnętrzne konstrukcyjne


 • tynk gipsowy mechaniczny


 • cegła SILKA  gr. 25CM


 • tynk gipsowy mechaniczny

 

7.4.4. Ściany wewnętrzne działowe


 • tynk gipsowy mechaniczny


 • bloczek gazobetonowy  gr. 12CM


 • tynk gipsowy mechaniczny

7.5 Nadproża

Nadproża  wykonać wg rysunków i opisu konstrukcji. 

7.6. Podciągi

Podciągi  wykonać wg rysunków i opisu konstrukcji.

7.7.   Wieńce

Wieńce wykonać wg rysunków i opisu konstrukcji. 

 

7.12.Dach - zaprojektowano jako dach dwuspadowy o kącie spadku 15 stopni

dach o konstrukcji kratownicowej wsparty na murłatach 12x12 cm – zgodnie z rysunkami konstrukcji.

 


 • dachówka bitumiczna


 • papa podkładowa


 • płyta OSB


 • kratownica


 • wełna mineralna gr. 20 cm


 • paraizolacja


 • płyta G-K na ruszcie stalowym

 

Drewno powinno być zaimpregnowane środkami grzybobójczymi , np. preparat solny FOBOS M-2 – F wg zaleceń producenta, lub innymi środkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

 

8.ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

 

8.1 ELEMENTY WEWNĘTRZNE

 

8.1.1.TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

 • Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne lub gipsowe maszynowe wykonane na mokro.

 • Sufity podwieszane z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym w systemie RIGIPS. W pomieszczeniach mokrych sufity wykonać z płyt G – K wodoodpornych, a na ścianach zastosować okładzinę z płytek glazurowanych na klejach do glazur do min. wysokości +2,05 m lub inną ,

8.1.2.POSADZKI

Posadzki zaprojektowano na warstwie grubości 5 cm z betonu B15(20) zbrojonego siatką stalową Æ 3, 10 x 10 cm zaleca się dodatkowe wygłuszenie matą akustyczną.

 

8.1.3.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

 • Stolarka okienna drewniana lub PCV  o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

 • Wykonana zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku po uprzednim sprawdzeniu wymiarów otworów na budowie.

 • Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnętrzne typowe w pomieszczeniach łazienki z kratką wentylacyjną o powierzchni min 0,022 m2.

Drzwi zewnętrzne wzmacniane drewniane z ościeżnicami stalowymi.

 

8.1.4.POZOSTAŁE ELEMENTY WNĘTRZ

 • Parapety drewniane gr. 4 cm lub inne.

8.2.  ELEMENTY ZEWNĘTRZNE

 

8.2.1.  WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Ściany zewnętrzne z tynkiem strukturalnym – gładkim i fakturowym o zróżnicowanej kolorystyce wg rysunków elewacji. Cokół ścian zewnętrznych do wysokości 30 cm ponad poziom gruntu z tynkiem strukturalnym. Elementy drewniane zewnętrzne po uprzedniej impregnacji malowane. Zewnętrzne parapety okien z blachy ocynkowanej.  

 

8.2.2. TARAS

Taras drewniany systemowy na słupkach ceglanych.

 

8.2.3.  OBRÓBKI BLACHARSKIE I ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE DACHU

Obróbki blacharskie dachu z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm Kanały wentylacyjne Æ 150 z blachy ocynkowanej wyprowadzone ponad dach i zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Odwodnienie dachu poprzez rynny 150 mm do rur spustowych 120 mm. Elementy odprowadzenia wody z dachu z blachy ocynkowanej. Pokrycie dachu – dachówka bitumiczna. 

 

9.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

9.1.  Ochrona przeciwpożarowa

       Warunki budowlane:


 • kategoria zagrożenia ludzi ZL-IV


 • ilość kondygnacji  1


 • klasa odporności ogniowej  - D


 • ściany oddzielenie przeciwpożarowe( ściany między mieszkaniami) – Ei 60

 

Teren musi być wyposażony w sieć hydrantów przeciwpożarowych  oddalonych od budynków min – 5m,max – 75 m. 

 

10.OCHRONA AKUSTYCZNA

 

10.1.  Ochrona akustyczna

W celu zapewnienia wymaganego komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych zamkniętych ustala się konieczność stosowania okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej ( przy założeniu że okna stanowią 50% powierzchni ściany zewnętrznej ). Izolacyjność standardowa  Rw okna = 25 dB.  

 

11.OCHRONA CIEPLNA

 

11.1. Ochrona cieplna

 

Współczynniki przenikania ciepła:


 • ściana zewnętrzna - 0,28 W/m2*K


 • stropodach - 0,24 W/m2*K


 • posadzka - 0,34 W/m2*K

 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

EA,  -402,70 MJ/m2*rok

EA,  -111,90   kWh/m2*rok

 

Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło

EV,  -158,50 MJ/m3*rok

EV,  -44,00     kWh/m3*rok 

 

12.1.  Uwagi końcowe

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary należy sprawdzić na budowie. Realizacje należy przeprowadzić zgodnie z niniejszym projektem oraz wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod  nadzorem osób uprawnionych.  Wszelkich zmian w projekcie można dokonać tylko za zgodą autorów projektu.