Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

niedziela 26 maja 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Tomasz Sadowski

Wersja do wydrukuWyślij znajomym
Sadowski Tomasz - Prezes Fundacji Barka

Tomasz Sadowski, (rocznk 1943),  psycholog, założyciel modelowych instytucji integracji i społecznej gospodarki,  przewodniczący Zarządu Fundacji „Barka”,  Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego I i II kadencji, Członek Grupy Strategicznej ds. Rozwiązań systemowych  Ekonomii Społecznej przy Premierze RP. W latach 1989 – 2004 stworzył system rehabilitacji społecznej, zawodowej i ekonomicznej dla środowisk dysfunkcyjnych, na który składają się:

 • Programy wspólnot rodzinnych – farmy ekologiczne dla wykluczonych społecznie,
 • Programy Socjalno-dukacyjne na bazie których powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym
 • Programy tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla długotrwale bezrobotnych, Ustawa o spółdzielniach socjalnych
 • Program dostępnego budownictwa, Ustawa o finansowym wsparciu rządu budownictwa socjalnego
 • Program rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).
 • Programy rozwoju społecznego nowych instytucji w ramach samorządów.
 • Programy reintegracji społecznej w systemie partnerstw lokalnych ( regionalnych, powiatowych i gminnych).
 • Program integracji migrantów w krajach UE.  ( UK,D,DK, H, IR, RP,)
 • W przygotowaniu program pomocowy rozwojowej dla nowych państw afrykańskich.

 

Zaangażowanie społeczne:

 • W latach 2002 - 2006  współtworzył Krajowy System Reintegracji Społecznej i Zawodowej grup wykluczonych społecznie; pionierskie programy inicjowane przez niego mają decydujący wpływ na rozwój gospodarki społecznej w kraju i zagranicą,
 • jest inicjatorem aktów prawnych w obszarze polityki społecznej, nowych instytucji i nowych struktur społecznej gospodarki rynkowej,
 • powołał  Szkołę Liderów Animacji Społecznej dla kadry krajowej i międzynarodowej,
 • twórca Regionalnego Centrum Społecznej Gospodarki, modelowej instytucji organizowanej we współpracy Marszałka Województwa  Wielkopolskiego, władz samorządowych i instytucji obywatelskich wspierającej kształtowanie partnerstw lokalnych oraz podmiotów społeczno-gospodarczych na rzecz integracji i przedsiębiorczości społecznej

 

Ponadto jest członkiem organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego:

 • założyciel i przewodniczący Sejmiku Organizacji Pozarządowych, 
 • członek Rady Głównej ds. Postpenitencjarnych przy Ministrze Sprawiedliwości, 
 • członek Zespołu Zadaniowego ds. Reintegracji Społecznej przy Ministrze Polityki Społecznej,
 • członek EAPN’u  (Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu),
 • członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Innowatorów dla Dobra Ogółu Ashoka (USA), 
 • przedstawiciel Fundacji „Barka” w Europejskim Centrum Fundacji w Brukseli, 
 • członek Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych przy Fundacji Klausa Schwaba, uczestnik Światowego Forum Ekonomicznego w Davos (WEF, Szwajcaria) od 2003 r. – 2011 r.

 

Publikacje:

 1. "Wolność w Służbie Obywateli" – praca zbiorowa. Wyd. Forum Fundacji Polskich, Warszawa 1997.
 2. Pomoc Społeczna „Od  klientyzmu do  proaktywnych form wsparcia” praca zbiorowa. Wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR - Warszawa 2003.
 3. "Barka Ekonomia Społeczna w Praktyce 1989-2008" - praca zbiorowa, Poznań 2008
 4. "System wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej na przykładzie Partnerstwa Ekonomia Społeczna w Praktyce" - praca zbiorowa pod redakcją Tomasza Sadowskiego, Poznań, 2008
 5. "Nowy początek – Społeczna gospodarka Rynkowa" - praca zbiorowa, pod redakcją Barbary Sadowskiej, Poznań 2009. 
 6. New beginning – Social market economy, praca zbiorowa, pod redakcją Barbary Sadowskiej (wydanie ang.) Poznań 2010.
 7. "Rozwój" - publikacja wydana pod redakcją Tomasza Sadowskiego, Poznań 2012
 8. "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności jako wzór działania partnerskiego" - publikacja wydana pod redakcją Tomasza Sadowskiego, Poznań 2012.

 

Wyróżnienia i nagrody:

 • Nagroda w dziedzinie filantropii francuskiego Banku BNP Paribas, 2014
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2011
 • World Habitat Award, Waszyngton, 2009
 • Nagroda XX- lecia Odrodzenia Polski Pro Publico Bono , 2009 
 • Grand Prix , I Nagroda Fundacji Pro Publico Bono – dla Obywatelskiej Inicjatywy , 2007
 • I miejsce Fundacji „Barka” w konkursie Globalnej Sieci Rozwoju (GDN) w Pekinie pod patronatem Banku Światowego, 2007 oraz II miejsce w Kairze, 2003
 • Wyróżnienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z okazji 15-lecia Fundacji Barka w 2004 r.
 • Honorowy Herb Miasta Poznania z okazji 750-lecia alokacji Miasta Poznania, 2004
 • Nagroda „Time Magazine, 2003, European Heros
 • Złoty Medal Alberta Schweitzera przyznany przez Albert Schweitzer World Academy of Medicine,  maj 2003
 • Powołany do Międzynarodowej Grupy Przedsiębiorców Społecznych – Fundacji Klausa Schwaba, 2002
 • Nagroda Srebrnej Róży (Silver Rose Award) przyznana przez Organizację Europejską SOLIDAR, 2001 
 • Medal Rzecznika Praw Obywatelskich, 2000 
 • Wyróznienie Pro Publico Bono z okazji dziesięciolecia wolności – wyróżnienie Premiera Jerzego Buzka, 1999
 • Nagroda Krajowa oraz Europejska Henry Ford Conservation Awards, za program „Dla ludzi i środowiska”, 1998
 • Nagroda Australijskiej Fundacji Wspierania Niezależnej Kultury Polskiej POL CUL dla Barbary i Tomasza  Sadowskich, 1997
 • Tytuł „Innowatora dla Dobra Ogółu” przyznany przez Międzynarodowe Stow. Innowatorów Społecznych „Ashoka”-USA, 1996
 • Nagroda Ministra Pracy i Polityki Społecznej, 1996
 • Tytuł „Człowiek - lek na całe zło”1995 – „Super Ekspres”
 • Tytuł Człowieka Roku „Wielkopolanin 1994”

 

 


 

Tomasz Sadowski, (born 1943), psychologist, founder of model institutions for integration and social economy, chairman of the Barka Foundation’s Board of Trustees, Member of the Committee of Public Benefit Activities of 1-st and 2-nd term, member of the Strategic Group on System-based Solutions in Social Economy affiliated to the Prime Minister of Poland. Founder and president of International Network for Innovative Social Entrepreneurship (INISE),  Brussels 2013. 

During 1989 – 2004 created a system of social, vocational and economic rehabilitation for vulnerable groups of people. The system consists of:

 • Programs of family-based communities – organic farms for the socially excluded;
 • Socio-educational programs which provided grounds for the Act on Social Employment;
 • Programs of new work places and social cooperatives’ creation for the long-term unemployed, Act on Social Cooperatives;
 • Program of accessible housing, Act on Government’s Financial Support to Social Housing;
 • Program for development of civil society, Act on Public Benefit Activity and Volunteerism;
 • Programs of social development of new institutions within local councils;
 • Programs of social reintegration within a system of local partnerships at a regional and sub-regional level;
 • Programs of integration of intra-EU migrants (United Kingdom, Ireland, Germany, the Netherlands and Poland);
 • In the process of preparation is a development aid programme for African countries.

 

Social Involvement:

 • During 2002 - 2006 co-created National System of Social and Vocational Reintegration of Socially Excluded Groups. Pioneer programmes initiated by T. Sadowski have had a decisive influence on the development of social economy at national and international level. 
 • Initiated legal acts in the area of social policy as well as new institutions and structures of the social market economy. 
 • Established the School for Leaders of Social Animation to benefit employees at national and international level. 
 • Founded Regional Social Economy Centre, a model institution created in partnership with the President of the Wielkopolska Region, local authorities and civic institutions. The Centre supports the formation of local partnerships as well as social and economic entities for integration and social entrepreneurship.

 

Tomasz Sadowski is a member of the following organizations and institutions working for civil society:

 • Member of the CSR Team at the Polish Ministry of Economy, 2014 – ongoing
 • Represents as expert all the alliances of territorial councils at the Polish Government’s Joint Commission of Territorial Councils and The Government regarding CSR, 2014 – ongoing 
 • Study visit to social enterprises in Kenya organized North-West Forum of African Communities in the UK, 2013
 • Study visit in social enterprises in Tunisia, 2012
 • Member of Public Benefit Committee at the Poland’s Ministry of Labor and Social Policy, 2003 – 2008 
 • Advisor of Polish Deputy Prime Minister Jerzy Hausner on social economy, 2001 – 2005. Expert and co-founder of legislative system of 4 legal acts: 
 •  
  • Law on Public Benefit and Volunteerism;
  • Law on Social Employment;
  • Law on Social Cooperatives;
  • Law on Financial Support of the Government for Building 
  • Affordable Social Housing;
 • Member of International Social Entrepreneurs Group of Klaus Schwab Foundation for Social Entrepreneurs; since 2003 has participated in the World Economic Forum Meetings in Davos, Switzerland 
 • ASHOKA study visit to Grameen Bank of Professor Muhammad Yunus, Bangladesh, 2003
 • Study visit at Population and Community Development Association (PDA), Thailand, 2003  
 • ASHOKA Study Visit in Rio de Janerio, Sao Paulo, Brazil, 2001
 • Meeting with Pope John Paul II organized by Barka Foundation. The meeting attended 40-person group of homeless people, Vatican, 2000
 • Study Visit to USA organized by Animal Welfare Institute – in the field of sustainable development of farming (Washington, Iowa, Nebraska), 2000
 • Member of the Committee on  Prisoners’ After-Care affiliated to the Ministry of Justice, 1997 - 2002
 • Member of Task-force on social reintegration affiliated to the Minister of Labor and Social Policy, 1995 – 2001
 • Member of European Anti-Poverty Network EAPN, 1995
 • Member of International Association of Innovators for the Public ASHOKA (USA), 1994 
 • Represents Barka Foundation at the European Foundations’ Centre in Brussels, 1993
 • Founder and chairman of Council of Non-Governmental Organisations, Poland, 1990

 

Publications:

 1. Freedom in Service to Citizens – a collective work, published by the Forum of Polish Foundations, Warsaw 1997.
 2. Social Assistance „From clientism to pro-active forms of support”. Published by  ASPRA-JR Publishing House, Warsaw 2003.
 3. Barka – Social Economy in Practice 1989-2008, collective work, Poznań 2008
 4. Support system to social economy initiatives based on the example of the Social Economy in Practice Partnership, collective work supervised by Tomasz Sadowski, Poznań, 2008;
 5. New Beginning –Social Market Economy, collective work supervised by Barbara Sadowska, Poznań 2009.
 6. "DEVELOPMENT - how the integration of local communities and socialisation of economy create a new quality", collective work supervised by Tomasz Sadowski, 2012

 

Recognitions and Awards:

 • European Citizens Prize, European Parliament/Brussels, February 2015
 • World CSR Congress Social Innovations Award, India, February 2015 
 • BNP Paribas Philanthropy Award, Special Prize, Paris, 2014
 • Poland’s Officer’s Cross for Renaissance, Recognition of the President of Poland, 2011
 • World Habitat Award, Washington, 2009
 • Award for the occasion of the 20th Anniversary of Poland’s Independence, Pro Publico Bono, Poland, 2009
 • Grand Prix , 1st Award of the Pro Publico Bono Foundation in the category of civic initiative, Poland, 2007
 • 1st Award for Barka Foundation for Mutual Help for Best Project on Sustainable Development in the contest of the Global Development Network (GDN) in Beijing under the patronage of The World Bank, 2007 as well as 2nd Award in the same contest in Cairo, 2003
 • Recognition of the President of Wielkopolska Region on the occasion of 15th anniversary of Barka Foundation, 2004.
 • Honorary Crest of Poznan on the occasion of 750th Anniversary of Poznan, 2004
 • Award of „Time Magazine” – European Heroes, 2003,
 • Golden Medal of Albert Schweitzer presented by the Albert Schweitzer World Academy of Medicine, 2003
 • Invited to International Social Entrepreneurs Group of Klaus Schwab Foundation, 2002
 • Silver Rose Award from SOLIDAR, European Parliament, 2001
 • Medal of the Polish Ombudsman, 2000
 • Recognition of the Pro Publico Bono on the occasion 10th anniversary of freedom –recognition of the Prime Minister Jerzy Buzek, 1999
 • National and International Award of “Henry Ford Conservation Awards” for the program “For People and Environment”, 1998
 • Award of the Australian Foundation of Support to Independent Polish Culture POL CUL for Barbara and Tomasz Sadowski, 1997
 • Award and fellowship in The Ashoka Innovators for The Public, International Association of ASHOKA -USA, 1996
 • Award of the Poland’s Minister of Labor and Social Policy, 1996
 • Title „Man – Remedy to all the bad” by Super Express Magazine, Poland 1995
 • Man of the Year Title in Wielkopolska Region, Poland, 1994