Komunikat

Ze względu na rozpoczęcie prac modernizacyjnych serwisu mogą występować okresowe przerwy w dostępności strony. Postaramy się by takie sytuacje trwały możliwie krótko i zdarzały się jak najrzadziej. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

poniedziałek 25 marca 2019
CSR | OWES | Sieć Barka | BarkaUK | BarkaNL | BarkaIE | BarkaCA | BarkaIS | INISE | GU | Oferta

Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej

es_logo
Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej (ZSWES) to przedsięwzięcie prestiżowe, w realizację którego zaangażowane są instytucje o wieloletnim doświadczeniu w zakresie ekonomii społecznej. Jest to pierwsza inicjatywa zorientowana na wszechstronny rozwój ww. sektora, której rezultatem ma być wypracowanie spójnego i kompleksowego systemu wspierania dostosowanego do potrzeb i specyfiki podmiotów ekonomii społecznej.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu rozwoju i poprawa kondycji ekonomii społecznej w Polsce, poprzez zbudowanie stałych zinstytucjonalizowanych mechanizmów wsparcia merytorycznego podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia.

Dla realizacji tak postawionego celu, określono następujące cele szczegółowe:
1. tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej,
2. usprawnienie i profesjonalizacja działań infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
3. doskonalenie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej, poprzez szkolenia/kursy, doradztwo, studia podyplomowe, wizyty studyjne i staże,
4. podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej,
5. aktywizacja społeczności lokalnych za pomocą metody budowania partnerstw na rzecz ekonomii społecznej.

W ramach projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej" zaplanowano pięć kluczowych działań. Są to:
1. standaryzacja tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej,
2. stworzenie sprawnie działającej infrastruktury wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej,
3. opracowanie i wdrożenie programów edukacji i kształcenia w zakresie ekonomii społecznej,
4. wykreowanie pozytywnego wizerunku „marki" ekonomii społecznej (świadomość społeczna dotycząca możliwości rozwiązywania problemów za pomocą ES),
5. przygotowanie i wdrożenie modeli partnerstw na rzecz ekonomii społecznej w środowisku lokalnym.

Zapraszamy zainteresowanych przedstawicieli gmin i powiatów zainteresowanych budowaniem partnerstw lokalnych ze wsparciem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka 

Film

Przedstawiamy reportaż z podpisania porozumienia na rzecz współpracy i rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w gminie Pyrzyce, w trakcie którego Wiceprezes Fundacji Barka Pani Barbara Sadowska przedstawiła podstawowe założenia systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Blog

Aktualności

Szczegółowy harmonogram realizacji projektu znajduje się tutaj