Jak pomagamy?

Od 30 lat naszej działalności przyświeca nam cytat Tomasza Sadowskiego „ My tu nie świadczymy usług. Życiem świadczymy”. Biorąc to jako dewizę naszych działań staramy się pracować bazując na zasadach wspólnotowych, w poszanowaniu godności drugiego człowieka i w przyjaźni. Celem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.
Na program ten składają się :

  • Domy Wspólnotowe, które dają schronienie osobom w skrajnych sytuacjach życiowych
  • Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności Centra Integracji Społecznej, które dają szanse na zdobycie kwalifikacji i umiejętności, a często też na wypracowanie nawyków u osób bezrobotnych, co w wielu przypadkach owocuje zdobyciem zatrudnienia.
  • Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne, które dają miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • Program dostępnego budownictwa w tym mieszkania treningowe i socjalne, które dają szansę na rozpoczęcie samodzielnego życia.
  • Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego
  • Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada), udzielając wsparcia migrantom z Europy Środkowo – wschodniej w życiu na migracji, lub w powrocie do kraju ojczystego.

24 grudnia organizujemy także Wieczerzę Wigilijną, na która zapraszamy osoby samotne, ubogie, bezdomne, rodziny i osoby starsze. O godzinie 17:30 spotkamy się razem przy 400-osobowym stole, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy kolędy i świętujemy w atmosferze przyjaźni i pokoju ten niezwykły czas.
Co roku organizujemy też w Siedzibie Fundacji Barka, na ul. Św. Wincentego , na Zawadach Śniadanie Wielkanocne dla osób samotnych i najuboższych. W atmosferze refleksji i zadumy, przy stole zastawionym tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami możemy porozmawiać, poczuć się jak w rodzinie, a też uzyskać pomoc i wsparcie.

×