Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Stowarzyszenie Grupa Animacji Społecznej
„Rezerwat” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizują
wspólnie projekt “Trampolina do aktywnego życia” (wrzesień 2019 – listopad 2021).

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa
stanu zdrowia 100 osób (50 K i 50 M), w tym 80 w wieku 18-67 lat oraz 20 niepełnoletnich,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, zamieszkałych w Poznaniu oraz w
Czerwonaku.

W ramach naszych działań wspieramy uczestników projektu poprzez: doradztwo zawodowe,
pomoc prawdą, wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, organizację kursów
zawodowych oraz 3-miesięcznych płatnych stażów, spotkania dla dzieci i dla rodziców,
opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców w spotkaniach w ramach projektu,
zajęcia sportowe, grupy samopomocowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania
integracyjne.

Planowane rezultaty projektu:

1) 61 osób nabędzie nowe umiejętności/kompetencje/kwalifikacje;
2) 32 osoby odbędą staże zawodowe;
3) 19 osób podejmie pracę.

Projekt adresowany jest do:

  • mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
  • osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
  • mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
  • osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
  • osób niepełnosprawnych
  • osób uzależnionych
  • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
  • osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
  • osób bez doświadczenia zawodowego
  • osób korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wartość projektu: 983.300,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 835.805,00 zł
Wkład własny Beneficjenta: 147.495,00 zł

Formularz rekrutacyjny można:

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Fundacji Barka przy ul. św. Wincentego 6/9

Kontakt:

Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

 

×