Mieszkania treningowe

Fundacja „Barka” od 2017 r. jest operatorem 9 miejskich lokali socjalnych, w których obejmuje opieką średnio 35 – 40 mieszkańców. Mieszkańcami są osoby znajdujące się na liście oczekujących na samodzielne miejskie lokale socjalne.

W ramach wsparcia opiekunowie mieszkańców opracują z lokatorami w ramach następujących obszarów: praca socjalna, asystentura, wsparcie w rozwiązaniu problemu zadłużenia, doradztwo oraz treningi z zakresu zarządzania budżetem domowym oraz ew. zadłużeniami, trening kompetencji wychowawczych – wsparcie w odbudowywaniu więzi z rodziną, trening kompetencji społecznych/umiejętności interpersonalnych, m.in. włączenie mieszkańców w wypracowanie regulaminu domu oraz we wspólny nadzór nad jego przestrzeganiem, praca nad poczuciem odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji własnych działań lub zaniechań oraz nad poczuciem bycia częścią wspólnoty mieszkańców, ale i szerzej – społeczeństwa, umiejętność korzystania z pomocy urzędów, ćwiczenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, pomoc w pokierowaniu mieszkańcem w zakresie wsparcia w zatrudnieniu, trening umiejętności zespołowych i komunikacji międzyludzkiej, trening radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania konfliktów, terapia uzależnień, mentoring trzeźwości, pomoc w pozyskaniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy Poznańskiego Centrum Świadczeń, pomoc przy uzyskaniu emerytury czy renty, trening utrzymywania porządku w gospodarstwie domowym, trening z zakresu organizacji czasu wolnego, wsparcie w zakresie organizacji przeprowadzki do mieszkania socjalnego, organizacji oraz dowozu na detoks czy terapię, wsparcie w postaci zapewnienia chwilowego zakwaterowania w sytuacjach kryzysowych/interwencyjnych, indywidualne wyjścia kadry z mieszkańcami wybranych lokali socjalnych w celu pogłębienia relacji, nadania wyjątkowym wydarzeniom świątecznej oprawy (np. urodziny, rocznica trzeźwości, zdobycie pracy, etc.)

Powyższe formy wsparcia oferowane będą mieszkańcom po rozpoznaniu ich indywidualnych potrzeb. Celem wspólnych działań jest pomoc w usamodzielnieniu się mieszkańców mieszkań socjalnych dzięki prowadzonemu szerokiemu treningowi. W momencie podjęcia prób radzenia sobie z ew. uzależnieniem, zadłużeniem, bezrobociem oraz ustabilizowania swojej sytuacji psychofizycznej mieszkańcy otrzymają pomoc w przejściu do mieszkań komunalnych lub na wynajem na rynku prywatnym, zwalniając miejsce kolejnym osobom potrzebujących wsparcia i asystentury w poprawie swojej sytuacji życiowej.

Kontakt:

Jadwiga Sadowska
tel. 517 352 507
mail: jadwiga.sadowska@barka.org.pl

×