Mieszkania treningowe

Fundacja „Barka” od 2017 r. jest operatorem 9 miejskich lokali socjalnych,
w których obejmuje opieką średnio 35 – 40 mieszkańców.
Mieszkańcami są osoby znajdujące się na liście oczekujących na
samodzielne miejskie lokale socjalne.

W ramach wsparcia opiekunowie mieszkańców opracują z lokatorami w
ramach następujących obszarów: praca socjalna, asystentura,
wsparcie w rozwiązaniu problemu zadłużenia, doradztwo oraz
treningi z zakresu zarządzania budżetem domowym oraz ew.
zadłużeniami, trening kompetencji wychowawczych – wsparcie w
odbudowywaniu więzi z rodziną, trening kompetencji
społecznych/umiejętności interpersonalnych, m.in. włączenie
mieszkańców w wypracowanie regulaminu domu oraz we wspólny nadzór
nad jego przestrzeganiem, praca nad poczuciem odpowiedzialności i
ponoszenia konsekwencji własnych działań lub zaniechań oraz nad
poczuciem bycia częścią wspólnoty mieszkańców, ale i szerzej –
społeczeństwa, umiejętność korzystania z pomocy urzędów,
ćwiczenie umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu
społecznym, pomoc w pokierowaniu mieszkańcem w zakresie wsparcia w
zatrudnieniu, trening umiejętności zespołowych i komunikacji
międzyludzkiej, trening radzenia sobie z emocjami i rozwiązywania
konfliktów, terapia uzależnień, mentoring trzeźwości, pomoc w
pozyskaniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, czy
Poznańskiego Centrum Świadczeń, pomoc przy uzyskaniu emerytury czy
renty, trening utrzymywania porządku w gospodarstwie domowym,
trening z zakresu organizacji czasu wolnego, wsparcie w zakresie
organizacji przeprowadzki do mieszkania socjalnego, organizacji oraz
dowozu na detoks czy terapię, wsparcie w postaci zapewnienia
chwilowego zakwaterowania w sytuacjach kryzysowych/interwencyjnych,
indywidualne wyjścia kadry z mieszkańcami wybranych lokali
socjalnych w celu pogłębienia relacji, nadania wyjątkowym
wydarzeniom świątecznej oprawy (np. urodziny, rocznica trzeźwości,
zdobycie pracy, etc.)

Powyższe formy wsparcia oferowane będą mieszkańcom po rozpoznaniu ich
indywidualnych potrzeb. Celem wspólnych działań jest pomoc w
usamodzielnieniu się mieszkańców mieszkań socjalnych dzięki
prowadzonemu szerokiemu treningowi. W momencie podjęcia prób
radzenia sobie z ew. uzależnieniem, zadłużeniem, bezrobociem oraz
ustabilizowania swojej sytuacji psychofizycznej mieszkańcy otrzymają
pomoc w przejściu do mieszkań komunalnych lub na wynajem na rynku
prywatnym, zwalniając miejsce kolejnym osobom potrzebujących
wsparcia i asystentury w poprawie swojej sytuacji życiowej.

Kontakt:

Lidia Kasprzycka
tel. 517 352 507
mail: lidia.kasprzycka@barka.org.pl

 

 

×