Historia

Nasza historia

Początki Barki sięgają czerwca 1989 roku, kiedy to małżeństwo psychologów Barbara i Tomasza Sadowscy w odpowiedzi na rosnące problemy społeczne okresu transformacji pragnęli stworzyć środowiska i struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Zamieszkali więc wraz z córkami, przyjaciółmi i z grupą 25 osób osamotnionych, bezdomnych, bezrobotnych, niepełnosprawnych, po zakładach karnych, a często również uzależnionych w budynku byłej szkoły, we Władysławowie, 70 km na zachód od Poznania. W tej pierwszej wspólnocie zostały wypracowane zasady, które stały się podstawą dla rozwoju całego systemu Barki i powołania Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka w 1990 r. Zaprzyjaźniona z rodziną Sadowskich, Maria Garwolińska, przekazała 2 tysięcy dolarów jako kapitał założycielski Fundacji i pierwszym przewodniczącym Fundacji ustanowiła Tomasza Sadowskiego, który pełnił tą funkcję do końca swojego życia czyli do grudnia 2019 r.. Celem powołania Fundacji było wsparcie Wspólnoty Barka.

Podstawą pracy Barki jest budowa kultury solidarnych, opartych na pomocy wzajemnej, relacji międzyludzkich i społecznych. Podczas 30 lat wypracowany został komplementarny system pomocy osobom wykluczonym społecznie i zmarginalizowanym, obejmujący:

  • Program domów wspólnotowych,
  • Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym,
  • Program tworzenia nowych miejsc pracy i spółdzielni socjalnych dla osób długotrwale bezrobotnych,
  • Program rozwiązywania problemów mieszkaniowych i wspierania dostępnego budownictwa,
  • Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego,
  • Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada).
  • Programy wspierające osoby w kryzysie uchodźczym

Wieloaspektowość  i zarazem komplementarność działań podejmowanych w ramach systemu, którzy Barka zapoczątkowała, daje obywatelom wykluczonym z życia społecznego nie tylko możliwość pełnej reintegracji społecznej i zawodowej, ale także stwarza szansę na odzyskanie poczucia własnej wartości, utraconej wiary w siebie i we własne możliwości. System, zbudowany w oparciu o przekonanie, że nie ma ludzi bezpowrotnie straconych, umożliwia i inspiruje do podejmowania przez osoby ekonomicznie czy psychicznie słabsze wysiłków, których celem jest powrót do świadomego kształtowania własnego życia oraz aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Barbara i Tomasz Sadowscy, założyciele Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Misja Barki

Fundacja Barka jest organizacją pozarządową; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Cele Fundacji

Celem Fundacji  jest tworzenie systemu wsparcia dla  procesu integracji grup społecznie marginalizowanych, na  który składają się programy obejmujące ok. 5 000 osób rocznie (w tym osoby w kryzysach życiowych, nieformalne grupy obywateli, organizacje pozarządowe, przedstawiciele  samorządu a także administracji rządowej. Głównym zadaniem Fundacji Barka jest stworzenie programu  rozwoju systemu w Polsce, ale i w krajach tzw. transformacji oraz w krajach rozwijających się.
Tworzenie Szkół Animacji Socjalnej (SAS), opartych o ideę tzw. Uniwersytetów Ludowych; korzystają one z doświadczeń i wiedzy tych, którzy między innymi doświadczyli ubóstwa, a także poważnych trudności życiowych i dzisiaj potrafią w sposób profesjonalny przekazywać swą wiedzę o mechanizmach tworzenia możliwości rozwoju programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu grupom z różnych rejonów Polski i Europy.
SAS kształci w systemie samopomocy przyszłych animatorów placówek i programów w oparciu o nowe ustawy o zatrudnieniu socjalnym, przedsiębiorczości społecznej, które powstały na bazie doświadczeń Barki ze współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i umożliwia wsparcie prawne i finansowe rozwoju programów w Polsce.

Sieci organizacji do których należymy:

– Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka (założyciele i członkowie)

– EAPN European Anty Powerty Network Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi,

– FEANSTA Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących z Ludźmi Bezdomnymi

– BTIN Borders Towns and Islands Network – Sieć Miast Przygranicznych i Wysp, z siedzibą w Lampedusie

– WRZOS Wspólnota Robocza Związku Organizacji Socjalnych

– Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

– ASHOKA Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych

– Outstanding Social Enterpreneurs w Fundacji Klausa Schwaba

×