RODO

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że:

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, ul. Świętego Wincentego 6/9, Poznań, 61-003, Regon: 001415387; NIP: 7821146599 zwany dalej „Administratorem”.
 2. W Fundacji wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Zadania Inspektora Ochrony Danych w Fundacji realizuje Kamil Sobieraj, z którym można skontaktować się kierując korespondencję na adres email: iod@barka.org.pl

 3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  a) realizacji zawarcia z Państwem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) realizacji zadań określonych w statucie Fundacji, w celu udzielania pomocy osobom, które zwracają się o jej udzielenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) realizacji zadań w ramach Programu Centrum Integracji Społecznej, zgodnie z art. 6 ust. lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 lit. g RODO;
  d) skontaktowania się z Panią/Panem, w celu udzielenia pomocy na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody na stronie internetowej Fundacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe podane na stronie internetowej są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych;
  e) realizacji projektów, w ramach których pozyskujemy Państwa dane na podstawie uprzednio udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c w zw. z art. 9 ust. lit. g RODO;
  f) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO np. na potrzeby rachunkowości, wystawienie faktur, względów podatkowych, archiwalnych;
  g) zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i ochrony obiektów będących w dyspozycji Fundacji, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  h) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  a) firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, obsługi teleinformatycznej, prawnej, pomocy psychologicznej/terapeutycznej, oprogramowania komputerowego, szkoleń, serwisu urządzeń oraz podmioty z którymi Mamy podpisaną umowę w zakresie reintegracji zawodowej uczestników CIS
  b) upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej RP oraz inne organizacje pozarządowe i administracja publiczna UE.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:
  a) na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
  b) na potrzeby realizacji w ramach Programu Centrum Integracji Społecznej będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono realizację usług na rzecz osób, których dane dotyczą;
  c) jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez Nas, w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;
  d) jeżeli Państwo wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach, kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania tej zgody;
  e) po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres, zgodny z obowiązującymi u Nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W przypadku zatrudnionych pracowników, okres przechowywania danych osobowych wynosi od 10 – 50 lat, w zależności od daty zatrudnienia. Od podmiotów współpracujących, okres przechowywania danych potrzebnych do zawarcia umowy zlecenia wynosi 6 lat, po czym dane te są stopniowo usuwane.
 7. Mają Państwo prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  b) sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  c) usunięcia swoich danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
  d) ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;
  f) wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez Nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez Nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są Nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  g) przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od Nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Pana/Pani dotyczące, które posiadamy na podstawie umowy lub Pani/ Pana zgody. Może Pani/Pan też zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
  h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;
  i) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się pod adres email: iod@barka.org.pl
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc zawrzeć z Nami umowę, skorzystać z naszych usług, pomocy czy w celu skontaktowania się z Nami. Traktujemy Państwa zgodę, jako dobrowolne, świadome, jednoznaczne oświadczenie woli, które w każdej chwili może być wycofane.
 10. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Systemie Monitoringu Wizyjnego – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1); dalej „RODO” informujemy, że:

 1. System Monitoringu Wizyjnego prowadzony jest przez Administratora danych, którym jest Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, ul. Świętego Wincentego 6/9, 61-003, Poznań.
 2. Państwa dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego przetwarzane będą, w celu i w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz ochrony budynków należących do Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka.
 3. Dane osobowe w Systemie Monitoringu Wizyjnego są przetwarzane, z uwagi na prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Systemie Monitoringu Wizyjnego są upoważnieni pracownicy Fundacji oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa i umów z Administratorem.
 5. System Monitoringu Wizyjnego przechowuje dane osobowe (nagrania) przez okres 3 tygodni – max. do 3 miesięcy, a następnie materiał jest automatycznie nadpisywany.
 6. Mają Państwo prawo żądać od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.
 7. W przypadku naruszenia danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

×