Projekt EQUAL – Ekonomia Społeczna w Praktyce

Wypracowanie modelowego systemu wsparcia inicjatyw ekonomii społecznej poprzez utworzenie Centrów Ekonomii Społecznej dla beneficjentów ostatecznych zamieszkujących różnorodne (modelowe dla projektu) obszary:

• duże miasto (CES Poznań),

• małe miasteczko (CES Drezdenko) w województwie lubuskim

• miejsko-wiejską gminę Lwówek (filia CES Kwilcz) w woj.wielkopolskim

• wiejską gminę Kwilcz (CES Kwilcz) w województwie wielkopolskim

CELE

Cel 1: Wdrożenie różnych form współpracy lokalnej i programów integracji społeczno-zawodowej poprzez budowanie sześciu partnerstw lokalnych

Cel 2: Przygotowanie kadry liderów ekonomii społecznej (pracowników podmiotów ekonomii społecznej oraz osób doświadczonych wykluczeniem) poprzez opracowanie i wdrożenie programu edukacji ustawicznej w ramach grup samokształceniowych

Cel 3: Utworzenie i rozwinięcie efektywnych mechanizmów wspomagania osób wchodzących na rynek pracy poprzez utworzenie trzech modelowych Centrów Ekonomii Społecznej oraz wspieranie tworzenia spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych

Cel 4: Umożliwienie sprawnego porozumiewania się pomiędzy partnerami oraz zbudowanie mechanizmu promocji projektu poprzez utworzenie sprawnego systemu informatycznego

×