Most do samodzielności

Fundacja „Barka” oraz Miasto Poznań w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizują wspólnie projekt “Most do samodzielności” (czerwiec 2018 – sierpień 2020).

Celem głównym projektu jest reintegracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz poprawa
stanu zdrowia 100 osób (50 K i 50 M), zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie.

W ramach naszych działań wspieramy uczestników projektu poprzez: doradztwo zawodowe,
pomoc prawdą, wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne, organizację kursów
zawodowych oraz 3-miesięcznych płatnych stażów, spotkania dla dzieci i dla rodziców,
opiekę nad dziećmi podczas uczestnictwa rodziców w spotkaniach w ramach projektu,
zajęcia sportowe, grupy samopomocowe, warsztaty kompetencyjne, spotkania
integracyjne.

Planowane rezultaty projektu to m.in.:

1) 100 osób, które nabędą nowe umiejętności/kompetencje/kwalifikacje;
2) 49 osób, które odbędą staże zawodowe;
3) 22 osoby, które podejmą pracę.

Projekt adresowany jest do:

 • mieszkańców lokali socjalnych, treningowych, komunalnych
 • osób oczekujących na mieszkania socjalne, komunalne
 • mieszkańców ośrodków dla osób bezdomnych
 • osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych
 • osób niepełnosprawnych
 • osób uzależnionych
 • osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 • osób z niskim wykształceniem (max. szkoła zawodowa, technikum, liceum ogólnokształcące)
 • osób bez doświadczenia zawodowego
 • osób korzystające ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Wartość projektu: 978.870,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 832 039,50 zł
Wkład własny Beneficjenta: 146.830,50 zł

Formularz rekrutacyjny można:

 • pobrać z naszej strony www: pobrać ze strony https://barka.org.pl/ lub http://bip.poznan.pl/
 • pobrać osobiście w siedzibie Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” przy ul. św. Wincentego 6/9 lub w Biurze Spraw Lokalowych Urzędu Miasta przy ul. Matejki 50.

Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Fundacji Barka przy ul. św. Wincentego 6/9

Kontakt:

Maria Sadowska
tel. 530 435 179
mail: maria.sadowska@barka.org.pl

×