Barka to wzajemność!

W 2024 ROKU REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1 . PAJACYK – od września 2023 do czerwca 2024 realizujemy projekt „MALI PROJEKTANCI WIELKIEJ PRZYSZŁOŚCI: polsko-ukraiński program profilaktyczny w poznańskich świetlicach socjoterapeutycznych oraz środowiskowych” finansowany w ramach Programu Polskiej Akcji Humanitarnej: Pajacyk – pomoc psychospołeczna. Projekt jest realizowany w 8 świetlicach w Poznaniu w okresie od 1 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

„Mali projektanci wielkiej przyszłości” to program profilaktyczny dla polskich i ukraińskich dzieci w wieku szkolnym z zakresu rozwoju kompetencji społecznych w obliczu trudności w funkcjonowaniu w defaworyzowanym środowisku.

W projekcie wezmą udział:

 • minimum 80 polskich dzieci;
 • minimum 40 ukraińskich dzieci z doświadczeniem uchodźczym;
 • 60 polskich i ukraińskich rodziców / opiekunów prawnych.

DZIAŁANIA

 1. Realizacja w każdej świetlicy cyklu pięciu 4-godzinnych zajęć:
 • poczucie własnej wartości (połączone z wizytą w Jump Arena);
 • mocne strony (połączone z wystawą Van Gogha lub wizytą w Lumina Park);
 • współpraca z innymi (połączone z wizytą w Przestrzeni Edukacyjnej Ferajna);
 • poczucie sprawstwa (połączone z wizytą w Escape Room);
 • podejmowanie decyzji (połączone z wizytą w Restauracji Mc’Donalds).
 1. Konsultacje indywidualne z dziećmi
 2. Konsultacje indywidualne z rodzicami

Zajęcia i konsultacje są prowadzone przez polską socjoterapeutkę oraz ukraińską psycholożkę.

 

2 . Projekt pt. „Ekonomia Solidarna – narzędzie integracji społeczno-zawodowej obywateli UA w Polsce i szansa dla Ukrainy” – to program skierowany do 100 bezpośrednich beneficjentów – dorosłych osób z doświadczeniem uchodźczym z Ukrainy oraz 2000 pośrednich uczestników działań. Jego głównymi celami są:

 • Zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej, poznanie dobrych praktyk z zakresu przedsiębiorczości społecznej wśród organizacji obywatelskich w Polsce oraz wśród aktywistów, działaczek społecznych i podmiotów prowadzonych przez osoby ukraińskie.
 • Zwiększenie świadomości o narzędziach do zmian ustawowych z obszaru aktywizacji społecznej i zawodowej obywateli Ukrainy.
 • Zawiązanie partnerstwa lokalnego z podmiotem ukraińskim, które pozwoli zbudować fundamenty pod rozwój ekonomii społecznej w Ukrainie.
 • Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób z UA (15 osób), które nie mogą się odnaleźć w Polsce.

Podczas realizacji działań projektowych powstaną następujące produkty:

 

1) 5-miesięczny staż dla 2 osób z UA we Wspólnotach Barki, CIS i przedsiębiorstwach społecznych tworzonych przez Barkę;

2) przewodnik w j. ukraińskim i polskim (reintegracja społeczna zawodowa i przedsiębiorczość społeczna – krok po kroku), w nim m.in. spisane świadectwa 4 obywateli ukraińskich, którzy włączeni zostali w Centra Integracji Społecznej, staże i rynek pracy, mieszkania wspierane i ich sytuacja uległa poprawie oraz przedstawienie historii kilku obywateli UA mieszkających we Lwowie i korzystających z pomocy Oselyi);

3) wyprodukowanie 20-minutowego filmu o przedsiębiorstwach społecznych z udziałem obywateli z Ukrainy w Polsce i w Ukrainie, ich świadectwa i plany na przeniesienie tych doświadczeń do Ukrainy;

4) przetłumaczona na j. ukraiński Ustawa o zatrudnieniu Socjalnym, która pomoże w inspirowaniu władz ukraińskich do wprowadzania Centrów Integracji społeczno-zawodowej na wzór istniejących w Polsce i we Lwowie

 

5) strona www Barki przetłumaczona na j. ukraiński i angielski: zwiększenie dostępu do informacji, umożliwienie zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w Polsce szerszym grupom osób, które nie zintegrowały się jeszcze z rynkiem pracy tutaj i mogą skorzystać z pomocy podmiotów ekonomii społecznej, a jednocześnie ta wiedza może być inspiracją do wprowadzania takich rozwiązań w UA po zakończeniu wojny;

6) konferencja w Poznaniu upowszechniająca rezultaty projektu;

7) wizyta studyjna dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce oraz przedstawicieli organizacji i władz samorządowych z UA. 4 osoby z organizacji partnerskiej i władz Lwowa zostaną zaproszone na wizytę studyjną;

8) pomoc w integracji społeczno-zawodowej ok. 15 osobom z UA, które nie mogą się odnaleźć na lokalnym rynku.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.05.2024.

Projekt realizowany dzięki wsparciu Funduszu Tutaj organizowanego przez Ashokę.

 

 

3 . Mikrogrant Mercy Corps „Budowanie potencjału Barki” – ​ to program, mający na celu kontynuację prac nad budowaniem potencjału, które rozpoczęliśmy w 2023 roku z wyższą kadrą zarządzającą (10 członków SMT). Projekt jest realizowany w 3 obszarach o dużym znaczeniu:

1) Planowanie strategiczne

2) Zarządzanie

3) Przywództwo

W 2024 roku chcemy wyjść naprzeciw potrzebom wzmocnienia zarządzania i przywództwa, aby uzyskać kompetencje niezbędne do planowania strategicznego i rozwoju naszej organizacji.

Mikrogrant jest finansowany przez Mercy Corps.

 

 

DO KOŃCA 2023 ROKU ZAKOŃCZYLIŚMY NASTĘPUJĄCE PROGRAMY:

1 . „BEZPIECZNA PRZYSTAŃ – integracja cudzoziemców z Ukrainy uciekających przed wojną”, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany był do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany był szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym w Ukrainie).

Uczestnicy projektu korzystali ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane były kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia. Wielkim wsparciem dla 437 uczestników jest dofinansowanie do czynszu w postaci bonów mieszkaniowych.

Do projektu obowiązywała rekrutacja.

Termin realizacji projektu: 11.08.2022 – 31.12.2023.

REZULTATY PROJEKTU

 • Liczba dorosłych osób z Ukrainy, które podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe dzięki ukończeniu kursów zawodowych: 61 osób
 • Liczba dorosłych osób z Ukrainy, które otrzymały wsparcie w zakresie poszukiwania zatrudnienia: 104 osoby
 • Liczba rodzin z Ukrainy, które otrzymały wsparcie asystentów integracyjnych: 89 rodzin
 • Liczba osób, dorosłych i dzieci z Ukrainy które otrzymały wsparcie psychologiczne: 56 osób
 • Liczba osób dorosłych z Ukrainy, które skorzystają z doradztwa prawnego: 55 osób
 • Liczba osób dorosłych z Ukrainy i młodzieży w wieku 15-18 lat, którzy podnieśli swoje kompetencje językowe i kulturowe dzięki uczestnictwu w kursach językowych i warsztatach kulturowych: 153 osoby
 • Liczba godzin tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński, z których skorzystali uczestnicy projektu: 416 godzin
 • Liczba osób z Ukrainy, które skorzystają ze wsparcia w formie bonów mieszkaniowych dzięki czemu poprawi się ich sytuacja życiowa: 236 osób

Więcej informacji znajduje się na stronie:

www.barka.org.pl/bezpieczna-przystan

2 . Kompleksowe Centrum Wsparcia dla Uchodźców z Ukrainy – dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps oraz American Red Cross, w miesiącach kwiecień – listopad 2023 Barka realizowała pomoc dla następujących grup uchodźców z Ukrainy:

 • osoby, które przybyły do Polski nie później niż w ciągu ostatnich 120 dni,
 • osoby 55+,
 • osoby niepełnosprawne i ich rodziny,
 • kobiety w ciąży,
 • rodzice z dziećmi do 24 miesięcy,
 • rodzice z min. 3 dzieci,
 • osoby w kryzysie bezdomności,
 • osoby uzależnione.

W ramach czterech rekrutacji do projektu przyjęliśmy ponad 1100 uczestników.

Model Barki zakłada holistyczne wsparcie, budowanie relacji oraz wzajemne zaangażowanie, a nie jedynie dystrybucję wsparcia rzeczowego, czy finansowego. Uczestnicy projektu korzystali z pomocy asystentów integracyjnych, psychologa, terapeuty traumy, mentoringu, kursów zawodowych, agenta nieruchomości oraz pokrycia kosztów związanych z przeprowadzką do nowego miejsca zamieszkania, tłumaczeń przysięgłych, języka polskiego, spotkań integracyjnych i sieciujących, warsztatów edukacyjno-kulturowych, wyjazdów integracyjnych oraz voucherów żywnościowych. Dla uczestników projektu korzystających z tych form pomocy przewidzieliśmy pokrycie kosztów transportu lokalnego, które umożliwiło dojazd na zajęcia.

REZULTATY PROJEKTU

Liczba uczestników Spotkania Wielkanocnego: 278

Liczba wydanych voucherów Biedronka: 600

Liczba wydanych kart transportowych PEKA: 299

Liczba uczestników zajęć języka polskiego: 285
Liczba spotkań w ramach zajęć z języka polskiego: 400

Liczba osób, którym asystent integracyjny udzielił wsparcia: 779
Liczba spotkań z asystentami integracyjnymi: 1006

Liczba osób, którym psycholog udzielił wsparcia: 94
Liczba wsparć z psychologiem: 166

Liczba osób, którym socjoterapeuta udzielił wsparcia: 60
Liczba wsparć z socjoterapeutą: 335

Liczba osób, które wzięły udział w wyjściach integracyjnych: 1005
Liczba udziałów w wyjściach integracyjnych: 467
Liczba wyjść integracyjnych: 68

Liczba osób, które wzięły udział w konsultacjach prawnych: 122
Liczba udziałów w konsultacjach prawnych: 172

Liczba osób, które skorzystały z tłumaczeń przysięgłych: 58
Liczba usług dot. tłumaczeń przysięgłych: 63

Liczba osób, które wzięły udział we wsparciu dot. mieszkań (konsultacja z agentem nieruchomości, pakiet na start): 62
Liczba usług dot. mieszkalnictwa: 77

Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia zawodowego (doradztwo zawodowe, Targi Pracy, szkolenia): 61
Liczba usług dot. wsparcia zawodowego: 89

Liczba wsparć dot. superwizji: 31

Liczba zrealizowanych kursów zawodowych: 83

Szczegółowe informacje o rekrutacji i projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 61 668 23 01.

Projekt był realizowany dzięki dofinansowaniu:

 

 

3 . „W kierunku zrównoważonych źródeł utrzymania zagrożonych ukraińskich uchodźców w Polsce” – pilotażowy projekt pt. Towards sustainable livelihoods for vulnerable Ukrainian refugees in Poland skierowany był do 27 uczestników z prowadzonego przez Barkę równolegle projektu „Kompleksowe Centrum Wsparcia dla Uchodźców Ukraińskich 2”, w którym prowadziliśmy działania m.in. z zakresu aktywizacji społecznej, wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Uczestnicy projektu zostali wybrani z istniejącej bazy danych.

Dzięki temu projektowi przyczyniliśmy się do usamodzielnienia się uchodźców, pomagając im w integracji zawodowej poprzez organizację płatnych stażów.

Czas realizacji: lipiec – listopad 2023.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 61 668 23 01.

Informacje zwrotne od uczestników projektu były zgłaszane u specjalisty ds. CARM pod numerem telefonu: +48 451 021 532

lub mailowo: vidguk@barka.org.pl.

Projekt był realizowany przez:

 

 

4 . Wspieranie integracji społeczno-gospodarczej ukraińskich uchodźców poprzez indywidualne wsparcie psychospołeczne i profesjonalne warsztaty dla uchodźców poszukujących pracy.

Od lipca do grudnia 2023 Barka przy wsparciu UNHCR (Agencji ONZ ds. Uchodźców) realizowała pilotażowy projekt aktywizacji zawodowej dla 50 osób, których pasją jest rękodzielnictwo.

Poprzez ten projekt przyczyniliśmy się do ułatwienia bezpiecznego dostępu do źródeł utrzymania dla osób z doświadczeniem uchodźczym. W ramach działań zapewniliśmy wsparcie psychospołeczne, warsztaty z doradztwa zawodowego oraz warsztaty kompetencyjne.  Uczestnicy poznali również podstawy ekonomii społecznej, aby w nowym roku mogli zgłosić swoją grupę inicjatywną do projektu Barki „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, gdzie pomagamy tworzyć przedsiębiorstwa społeczne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W kolejnych etapach do działań włączone zostały uniwersytety artystyczne, których studenci zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie na najlepiej zaprojektowany produkt. Następnie pod koniec roku uczestnicy mogli wytworzyć ten produkt, który wygrał konkurs zorganizowany w październiku 2023.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne pod numerem telefonu: 573 063 521

Projekt był realizowany przez:

 

 

5 . Projekt „All-in-One-Support-Centre for Ukrainian Refugees 1”

Dzięki wsparciu organizacji Mercy Corps, w miesiącach grudzień 2022 do marzec 2023 Fundacja Barka zrealizowała wsparcie dla następujących grup uchodźców z Ukrainy: osób, które przybyły do Polski nie później niż w ciągu ostatnich 120 dni, osób 60+, osoby niepełnosprawne i ich rodziny, kobiet w ciąży, rodziców z dziećmi do 24 miesięcy, rodziców z min. 3 dzieci, osób w kryzysie bezdomności, osób uzależnionych.

Uczestnicy mogli skorzystać z pomocy asystentów integracyjnych, psychologa, tłumaczeń przysięgłych, języka polskiego, spotkań integracyjnych i sieciujących, warsztatów edukacyjno-kulturowych, wyjazdów integracyjnych. Dla uczestników projektu korzystających z tych form pomocy przewidzieliśmy pokrycie kosztów transportu lokalnego, które umożliwiło dojazd na zajęcia. W ramach projektu objęliśmy wsparciem ponad 600 osób.

Rezultaty projektu Mercy Corps:

 

 

Program został zrealizowany przy wsparciu Mercy Corps.

 

 

INNE ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 1. Miejsce zbiorowego zakwaterowania przy ul. Karpia prowadzone przez Fundację BARKA w ramach zlecenia Wielkopolskiego Wojewody. W latach 2022 – 2023 prowadziliśmy miejsce, w którym przebywało na stałe kilkadziesiąt osób z doświadczeniem uchodźczym, które przyjechali do Polski po eskalacji wojny w Ukrainie.

 

 1. Dystrybucja humanitarnych paczek żywnościowych finansowanych z funduszy The Fondation SUEZ. W 2023 roku paczki żywnościowe zostały wydane 160 uchodźcom z Ukrainy – osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

 

 1. Projekt z AmeriCares– amerykańska organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie medyczne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego finansowania zorganizowaliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem „Arabia” akcję pn. Arabski Biały Fartuch. Tego dnia 80 osób skorzystało z badań lekarskich, każda z tych osób odwiedziła min. 3 specjalistów. Dodatkowo zorganizowane zostały wizyty u: ginekologa, dentysty, okulisty, psychologa. Łącznie ponad 500 specjalistycznych wizyt lekarskich.

 

 1. Projekt z Mercy Corps– globalna organizacja, która przez 4 miesiące finansowała wsparcie socjalne dla obywateli Ukrainy przebywających w Poznaniu. W ramach tego wsparcia mieliśmy możliwość zorganizowania opieki asystenta socjalnego oraz psychologa, a także pokrycia kosztów lokalnego transportu i bonów na zakupy spożywczo-chemiczne dla 100 osób najbardziej potrzebujących pomocy.

 

 1. Projekt z Fondatione de France– dzięki wsparciu Banque de France, organizacja Fondatione de France sfinansowała wsparcie socjalne dla obywateli z Ukrainy przebywających w Poznaniu. Dzięki temu wsparciu mogliśmy zorganizować opiekę asystenta socjalnego, psychologa oraz tłumacza. Zorganizowaliśmy również turnusy wakacyjne dla ponad 100 osób. Uruchomiliśmy również mini piekarnię z warsztatami piekarniczymi. Dodatkowym wsparciem dla obywateli z Ukrainy były paczki spożywczo-chemiczne rozdawane w punkcie wsparcia przy ul. Ratajczaka 20.

 

 1. Projekt „Barka Wzajemna”– dzięki finansowaniu Urzędu Miasta Poznania w sierpniu i wrześniu zorganizowaliśmy zajęcia dla 15 dzieci z Ukrainy. Zajęcia odbywały się zarówno w siedzibie Barki, jak i na zewnątrz w miejscach takich jak kino, pływalnie, parki rozrywki.

 

 1. Projekt „Wspólne jutro – integracja, edukacja, rozwój” – projekt był finansowany z funduszy Wojewody Wielkopolskiego. Projekt polegał na organizacji wyjazdowych warsztatów z rozwoju osobistego, asertywności, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, z zakresu korzystania z usług instytucji publicznych takich, jak: urzędy, przychodnie, szkoły, biblioteki itp.), warsztatów podnoszących kompetencje społeczne i zawodowe. Miejscem organizacji zajęć były Chudobczyce. Realizacja projektu odpowiadała na zidentyfikowane problemy wskazywane przez dwie dominujące grupy uchodźców przebywających na terytorium Polski, czyli kobiet i dzieci. Działania przeznaczone dla dzieci zawierały elementy integracyjne i edukacyjne oraz wpływające na dobrostan dzieci, dobrane w sposób odpowiedni do ich wieku. Cele projektu zostały zrealizowane przez:
 • zorganizowanie dwóch 4-dniowych wyjazdów integracyjnych dla 20 osób (łącznie 40 UP),
 • integrację społeczną 40 uczestników w ramach działań animacyjnych,
 • wspólne spędzanie czasu, włączenie się w prace przygotowania wyjazdu,
 • przeprowadzenie 8 spotkań: edukacyjnych, integracyjnych i informacyjnych,
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego podczas każdego turnusu.

 

 1. Dzięki realizowanemu przez nas projektowi Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej przekazaliśmy ponad 450.000,00 zł w ramach mechanizmu zakupowego na zakup usług dla osób z Ukrainy w przedsiębiorstwach społecznych w subregionie poznańskim.

 

Jesteśmy z Tobą, Ukraino!

 

Zobacz, jakie działania zrealizowaliśmy w okresie marzec 2022 – styczeń 2024.

 

×