Na mocy umowy zawartej pomiędzy Minister Rodziny i Polityki Społecznej Panią Marleną Maląg, a Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka, od początku września do końca przyszłego roku realizowany będzie projekt „Bezpieczna przystań – integracja cudzoziemców z Ukrainy uciekających przed wojną”, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Program skierowany jest do cudzoziemców, legalnie przebywających w Polsce, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych. Program adresowany jest szczególnie do cudzoziemców, którzy przyjechali do Polski z państw znajdujących się w sytuacji kryzysowej, np. związanej z prowadzonymi na ich terenie działaniami zbrojnymi (w tym na Ukrainie).

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia asystenta integracyjnego, psychologa, specjalisty ds. mieszkaniowych, specjalisty ds. zatrudnienia, tłumacza oraz prawnika. Dodatkowo organizowane będą kursy zawodowe, lekcje języka polskiego, warsztaty kulturowe oraz grupy wsparcia. Wielkim wsparcie dla 220 uczestników będzie dofinansowanie do czynszu, w postaci bonów mieszkaniowych.

W ramach projektu wsparciem obejmiemy 320 osoby (w tym minimum 50% z Ukrainy). Kwota całkowita projektu to: 1 099 900,00 pln, w tym dofinansowanie wynosi 1 095 100,00 pln. Źródłem finansowania są środki Rezerwy Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny i Polityki Społecznej.

Termin realizacji projektu: 11.08.2022 – 31.12.2023.

Pierwszy nabór do projektu odbędzie się w dniach 01-14.09.2022.

Drugi nabór odbędzie się w dniach 02-13.01.2023.

Wszystkie formy wsparcia są dla uczestników darmowe.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zachęcamy do kontaktu z:

 

Безпечна гавань

 

Згідно з угодою, укладеною між Міністром сім’ї та соціальної політики пані Марленой Малаг і Фондом взаємодопомоги «Барка», з початку вересня до кінця наступного року буде реалізований проєкт „Безпечна гавань – інтеграція іноземців з України, що рятуються від війни”, який був обраний у конкурсі пропозицій „Разом ми можемо більше – Перше видання програми активізації для іноземців на 2022-2023 роки” в рамках відомчої програми активізації для іноземців на 2022-2025 роки.

Програма призначена для іноземців, які законно проживають в Польщі, і які перебувають у важких життєвих ситуаціях. Програма адресована особливо іноземцям, які приїхали до Польщі з країн, що знаходяться в кризовій ситуації, наприклад, пов’язаних з проведеними на їх території збройними діями (в тому числі на Україні).

Учасники проєкту зможуть скористатися підтримкою інтегративного помічника, психолога, фахівця з житла, фахівця з працевлаштування, перекладача та юриста. Крім того, будуть організовані професійні курси, уроки польської мови, культурні семінари та групи підтримки. Великою підтримкою для 220 учасників стане фінансування орендної плати у вигляді житлових ваучерів.

В рамках проєкту підтримку підтримають 320 осіб (у тому числі мінімум 50% з України). Загальна сума проєкту: 1 099 900,00 злотих, включаючи фінансування становить 1 095 100,00 злотих. Джерелом фінансування є кошти Резервного фонду праці, розпорядником  яких є Міністр сім’ї та соціальної політики.

Термін реалізації проєкту: 11.08.2022 – 31.12.2023.

Прийом учасників проєкту розпочнеться 01.09.2022.

Усі форми підтримки для учасників безкоштовні.

Тим, хто зацікавлений в участі в проєкті, рекомендується зв’язатися з:

  • Секретаріат Фонду взаємодопомоги Барка: тел. 61-668-23-00, пошта: barka@barka.org.pl або
  • Координатор проєкту – Марія Садовська-Павлак, тел. 61-668-24-14, пошта: maria.sadowska@barka.org.pl або
  • Помічник з організації – Жанета Пшепера, тел. 728-813-885, пошта: zaneta.przepiera@barka.org.pl
×