Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych. 

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. 

Uczestnicy podczas zjazdów będą mogli nabyć kompetencje z zakresu:

  • kompetencji społecznych 
  • rozumienia i tworzenia informacji
  • rozumowania matematycznego
  • umiejętności cyfrowych

Projekt będzie realizowany między wrześniem 2020 a wrześniem 2021 (13 miesięcy). Na początku września 2020 zaplanowane są działania rekrutacyjne oraz spotkania informacyjne, zachęcające potencjalnych uczestników do udziału w projekcie. W następnej kolejności odbędą się diagnozy, aby zakwalifikować uczestników do projektu oraz stworzyć listę rezerwową. W drugiej połowie września 2020 zaplanowane są pierwsze spotkania w ramach SASów.

Uczestnicy SASów będą mogli skorzystać również ze wsparcia m.in.  psychologa, psychoterapeuty, terapeuty uzależnień, prawnika czy specjalisty ds. zadłużeń.

Poniżej przedstawiamy planowany harmonogram sesji:

I. Od bierności do aktywności (umiejętności społeczne)18 – 20.09.2020
25 – 27.09.2020
II.Przywództwo grupowe – różne style zarządzania (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)09 – 11.10.2020
23 – 25.10.2020
III.Komunikacja w grupie/rodzinie, dialog międzykulturowy, tolerancja, włączenie (umiejętności społeczne I cyfrowe)06 – 08.11.2020
20 – 22.11.2020
IV.Tworzenie przedsiębiorstw społecznych (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)08 – 10.01.2021
22 – 24.01.2021
V.Formułowanie i przekazywanie informacji w przestrzeni publicznej (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)05 – 07.02.2021
19 – 21.02.2021
VI.Wyjazd do Wrocławia (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe05 – 07.03.2021
19 – 21.03.2021
VII.Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się (umiejętności społeczne i matematyczne)09 – 11.04.2021
23 – 25.04.2021
VIII.Od podopiecznego do lidera i obywatela (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, cyfrowe)07 – 09.05.2021
21 – 23.05.2021
IX.Projekty uczestników (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)03 – 06.06.2021
18 – 20.06.2021
X.Podsumowanie uczestnictwa w programie (umiejętności społeczne, rozumienia i tworzenia informacji, matematyczne, cyfrowe)03 – 05.09.2021
10 – 12.09.2021

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×