Ostatni weekend był kolejnym któremu przyświecało braterstwo, rozmowy, edukacja, integracja i wspólna praca. 💪❤

W ramach Szkoły Animacji Społecznej Wspólnota z Zawad miała szanse spędzić kilka dni w Orzechowie Morskim, a przy okazji dowiedzieć się więcej o przedsiębiorczości społecznej w tym regionie.

**Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.***

×