Na zaproszenie Światowego Forum Ekonomicznego, przedstawiciele BARKA UK: Ewa Sadowska i Andrew Keogh wzięli udział w spotkaniu Młodych Globalnych Liderów- Alumnów, w Genewie. 🤝🏻📣Celem spotkania było odnowienie współpracy pomiędzy Globalnymi Liderami, a Światowym Forum Ekonomicznym World Economic Forum po przerwie związanej z pandemią, a także odświeżenie relacji i zbudowanie nowych możliwości wspólnego działania w ramach sieci Młodych Globalnych Liderów Global Young Leaders Academy (GYLA). Sieć Młodych globalnych liderów, powołana przez Profesora Klausa Schwaba przy World Economic Forum (WEF), jest grupą wyselekcjonowanych liderów przed 40 rokiem życia, którzy swoją działalnością wpływają na szeroko rozumianą poprawę warunków życia, odpowiadając na globalne wyzwania poprzez szereg lokalnych inicjatyw, które w perspektywie posuwają cywilizację naprzód w obszarach takich jak m.in. : nauka, przedsiębiorczość społeczna, biznes, polityka, media, sztuka itd.

🌍❗W spotkaniach i warsztatach w Genewie uczestniczyło ponad 200 uczestników zebranych w siedzibie Światowego Forum Ekonomicznego. Gospodarz wydarzenia Profesor Klaus Szwab mówił o nowych czasach w kontekście nowych technologii i ideologii oraz wspierających je grup społecznych: czyli tych otwartych na zmianę i tych, którzy chcą powrócić do starego porządku. Według profesora Szwaba u zalążku wielu wyzwań dzisiejszego świata stoi fundamentalna różnica pomiędzy Wschodem, a Zachodem. Wschód charakteryzuję się zjawiskiem: wartości i filozofia prowadzą do ochrony wspólnoty jako całości przed indywidualizmem jednostek; z kolei Zachód jawi się jako obszar, w którym indywidualizm jednostek dominuje nad kolektywem wspólnot.

❤🌍💬 Podczas licznych warsztatów omawiane były następujące obszary: kryzysy ekonomiczne związane z konfliktami na świecie m.in agresja Rosji na Ukrainę, wyzwania młodego pokolenia, wsparcie WEF dla przedsiębiorców społecznych, zmiana struktury pracy związana z pandemią Covid i konsekwencje dla globalnej gospodarki, tworzenie nowych globalnych struktur i koalicji krajów dzielących te same wartości, nowe sposoby sprawowania władzy: np. cyber ataki, wykorzystywanie uchodźców jako zakładników itd..❤🌍

W kontekście współpracy z Barką, dla Światowego Forum Ekonomicznego interesujący jest aspekt naszej współpracy z rządami nad tworzeniem nowych rozwiązań systemowych, m.in. w Polsce, Europie Zachodniej czy na Bałkanach, a także dobre praktyki w polu partnerstw społeczno – publiczno – prywatnych na rzecz przedsiębiorczości społecznej i praca w wymiarze międzynarodowym nad poprawą dobrobytu migrantów zarobkowych i uchodźców w ramach Multikilturowych Centrów Nowej Generacji na rzecz Integracji Społeczno-Zawodowej.#ygl2022#community#wef#personalGrowth

×